Open standaard SETU (gericht op het uitwisselen van gegevens van flexibele arbeidskrachten).

Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling. Het Forum onderhoudt de lijst met verplichte en aanbevolen open standaarden. Op basis van een expertonderzoek wordt geadviseerd om een versiewijziging van de set SETU standaarden op de verplichte lijst door te voeren en aanvullend ook de kwalificatie 'uitstekend beheer' toe te kennen aan het beheer van SETU.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-04-2021
Einddatum consultatie 06-05-2021
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het open standaarden beleid van de Nederlandse overheid richt zich op het bevorderen van de interoperabiliteit van de (semi)publieke sector en het voorkomen van leveranciersafhankelijkheid. Interoperabiliteit staat voor het vermogen om op elektronische wijze gegevens uit te kunnen wisselen tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling. Om aan dit doel invulling is het Forum Standaardisatie ingesteld als onafhankelijk raadgevend orgaan aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Het Forum Standaardisatie onderhoudt de lijst met open standaarden voor de publieke sector. De lijst bestaat uit verplichte (‘pas toe of leg uit’) en aanbevolen open standaarden.

Sommige belangrijke standaarden worden te weinig gebruikt door de publieke sector. Deze standaarden zijn daarom verplicht gesteld volgens een 'pas toe of leg uit'-beleid. Deze verplichting geldt voor alle overheidsorganisaties: gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Aanbevolen standaarden zijn nieuw en veelbelovend óf worden al genoeg gebruikt. Verplichten is daarom niet noodzakelijk.

De set SETU standaarden zijn ontwikkeld door de uitzendsector en is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. Door toepassing van de SETU-Standaarden ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid).

Op basis van het expertonderzoek wordt geadviseerd om de gewijzigde versie van de SETU-Standaarden wel te wijzigen én de 'Standard for vacancies’ toe te voegen aan de set SETU-Standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Aanvullend wordt er geadviseerd om kwalificatie 'uitstekend beheer' toe te kennen aan het beheer van SETU (Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche).

Waarop kunt u reageren

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op bijgevoegde vragen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft.

Daarnaast kunt u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), die van invloed kan zijn op het besluit om de gewijzigde versie van de SETU-Standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst te plaatsen of de toekenning van het 'uitstekend beheer' predicaat aan het beheer van SETU.

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

Standaard SETU

Bron: www.forumstandaardisatie.nl

Toetsingsprocedure

Bron: www.forumstandaardisatie.nl