Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven slavernijverleden Caribisch deel van het Koninkrijk

Reactie

Naam Fundacion Preserva Aruba (MA Museologie L.M. Peterson)
Plaats Aruba
Datum 29 maart 2024

Vraag1

Is de conceptregeling voldoende toegankelijk en laagdrempelig? Kunt u toelichten waarom dit wel of niet het geval is?

Is the concept subsidy scheme sufficiently accessible? If not, could you elaborate on why this is the case?

E konsepto di areglo ta aksesibel sufisiente? Bo por splika dikon esaki ta òf no ta e kaso?

E concepto di areglo ta accesibel suficiente? Bo por elabora riba dicon esaki ta of no ta e caso?
Toegankelijkheid
Artikel 5. Subsidiabele activiteiten
De regeling is toegankelijk voor organisaties. In de toelichting wordt geen verdere handen en voeten aan gegeven.
Verzoek: De term organisatie nader toe te lichten.
Artikel 6. Aanvragers
Waarom de toegankelijkheid van privépersonen beperken tot alleen maar een voucher?
Laagdrempeling
Artikel 2. Subsidiedoel
Voorstel: Bij doel a het woord verwerven toevoegen.
Artikel 11. Beoordelingscriteria
Door gebruik van vage termen beperkt mij in het gebruik van de regeling.
Voorstel: Een maataanduiding hanteren.

Vraag2

Zijn er tegenstrijdigheden, onjuistheden of onmogelijkheden in de regeling aanwezig? Kunt u toelichten waar deze aanwezig zijn?

Are there any contradictions, inaccuracies or impossibilities present in the subsidy scheme? Could you elaborate on where these can be found?

Tin kontradikshon, ineksaktitut of imposibilidatnan den e skema di supsidio? Bo por splika unda bo ta mira esakinan?

Tin contradiccion, inexactitud of imposibilidadnan den e skema di subsidio? Bo por splica unda bo a encontra esakinan?
Tegenstrijdigheden
De begripsbepaling van Gemeenschappen en Nazaten hebben nu een aspect van emotie, de stichting ziet liever een juridisch onderbouwbare en praktisch hanteerbare begripsbepaling.

Voorstel: Grassroots organisaties: Organisaties van natuurlijke personen, Stichtingen en Verenigingen zonder winstoogmerk die op locaal niveau vanuit nazaten van tot slaafgemaakten zijn onstaan. Deze organisaties strevennaar het aanpakken van kwesties met betrekking tot het trans-Atlantische slavernijverleden. De activiteiten van deze organisaties komen ten goede aan nazaten van tot slaafgemaakten en hun bloedverwanten die op de Nederlandse Caribische eilanden wonen.
Men is nazaat op basis van afstammeling. Dit is een hard feit. Gevoel van saamhorigheid is een gevoel De één behoort op basis van een feit en de andere op bais van een gevoel tot een gemeenschap? Dit is strijdig.
Voorstel Nazaten: Betreft de nazaten van alle tot slaaf gemaakten en hun bloedverwanten in het Caribisch deel van Nederland.

Subsidieplafonds
De stichting wenst de onzekerheid door het woord kan uit de regeling te verwijderen. In de internet consultaties staat dat de middelen doorgeschoven worden naar het volgende aanvraagtijdvak indien onbenut blijft. Wij kiezen hier voor het steeds doorschuiven van de middelen tot dat ze zijn opgemaakt

Rangschikking
Artikel 10 lid 1 staat dat alle aanvragen op basis van de beoordelingscriteria gerangschikt worden. En in Artikel 10 lid 3 staat dat aanvragen op grond van artikel 5 lid 2 gerangschikt worden op basis van de mate waarin de doelen in artikel 2 worden bereikt. In lid 1 staat dat de aanvragen op basis van alle criteria wordt beoordeeld en in lid 3 wordt er maar op een criteria beoordeeld nl criteria a.

Vraag3

Sluit de regeling voldoende aan bij de Caribische context? Kunt u toelichten waarom dit wel of niet het geval is?

Does the subsidy scheme sufficiently take into account the context of the Caribbean islands of the Kingdom of the Netherlands? Could you elaborate on why this is/isn’t the case?

E skema di supsidio ta tuma e konteksto di e islanan Karibense di Reino Hulandes sufisiente na kuenta? Bo por splika esaki?

E skema di subsidio ta tuma e contexto di e islanan Caribense di Reino Hulandes suficiente na cuenta? Bo lo por splica riba esaki?
Regeling is op de Nederlandse leest geschroeid
De subsidies zijn juist bedoeld om zaken op de eilanden te herstellen. En al is het niet mogelijk om in Nederland de Exploitatiekosten te financieren zou het juist nu wel mogelijke gemaakt moeten worden dat de stichtingen op de eilanden alles wat nodig is voor hun functioneren wel betaald moeten worden. Het beschikken over een vaste lokatie, al zou het voor de duur van vijf jaar zijn, geeft rust wat nodig is voor het goed functioneren van een organisatie. Dit kan je vergelijken met de basis-voorwaarden voor mensen. Als je honger hebt moet je eten anders functioneer je niet goed.
Herstel betekend iets goed maken. Verschillen laten bestaan is het tegenovergestelde van goed-maken. Het betekend ook met terugwerkende kracht. Nederland past de nu geldende regels/wetten toe. Deze twee zaken staan haaks op elkaar en houdt discriminatie overeind.
Voorstel: Lid a verwijderen uit het artikel 13 lid 4.

Regeling houdt onvoldoende rekening met de huidige bevolking van de eilanden
Er is echter geen rekening gehouden met mensen van de andere Caribische eilanden die onder andere Europese mogendheden tot slaaf zijn gemaakt en op de eilanden wonen. Ook zij ervaren de gevolgen van het slavernijverleden.
Conclusie: De subsidieregeling sluit niet volledig aan bij de Caribische context.
Voorstel: Om te komen met een overgangsregeling/gewenningsregeling/ periode waarin de regeling aangepast kan worden na opgedane ervaring.

Vraag4

Zijn de beoordelingscriteria voldoende uitvoerbaar voor u? Kunt u toelichten waarom dit wel of niet het geval is?

Are the assessment criteria feasible for you? Could you elaborate on why this is/isn’t the case?

E kriterio di evaluashon ta faktibel pa bo? Bo por splika dikon esaki ta òf no ta e kaso?

E criteria di evaluacion ta factibel pa bo? Bo por splica dicone saki ta of no ta e caso?
Artikel 5, tweede lid.
Er wordt niets gezegd over de beoordelingscriteria van artikel 5 eerste lid
Verzoek: Bij artikel 5 lid 1 geen loting toe te passen maar een puntensysteem.

Voorstel is om een eenduidig maataanduiding voor aanvragers en adviescommissie te hanteren
Niet alleen rekening houden met het kwantitatieve bereik maar ook met de kwalitatieve impact van de activiteit op het tegengaan van discriminatie in de gemeenschap.
De mate waarin naar samenwerking wordt gezocht is geen graadmeter voor het success van de activiteit. Samenwerking zou een gevolg/ effect moeten zijn en niet een criterium.
Voorstel: Een helpdesk te installeren waar organisaties naar toe kunnen met hun vragen.

Vraag5

Kunt u in uw reactie ingaan op de samenstelling en taakstelling van de adviescommissie?

Could you respond to the proposed composition an task of the Advisory Committee?

Bo por reakshoná riba e komposishon I tarea proponi pa e Komishon di Konseho?

Bo por responde riba e composicion y tarea proponi pa e Comision di Conseho?
Ons voorstel is om de werving en selectie te laten plaatsvinden door een onafhankelijke en ervaren wervings- en selectie bureau in samenwerking met bestaande subsidiefondsen zoals Mondriaan fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie.
Werving d.m.v scouting, aanbevelingen en op basis van open solliciaties waarbij een assessement wordt afgenomen en de attitude van de persoon getoetst wordt. Wij vinden een correct attitude belangrijker dan de andere voorwaarden.
In de selectiecriteria van de commissie wordt veel nadruk gelegd op harde feiten. Ons voorstel is om het adviescommissie alleen uit ervaringsdeskundigen te laten bestaan. Ze hebben een interne meetgraad als het om de doorwerking van de slavernijverleden gaat. Ze kunnen beter een aanvraag beoordelen dan iemand die dat niet heeft.

Zorgen voor continuiteit door met drie groepen te werken. Groep1 is Intereilandelijk overleg, Groep 2 een eilandelijk overleg en groep 3 een eilandelijk feedback groep. Groepen 2 en 3 voorzien groep 1 van vervangers.

Wel vragen wij ons af hoe het Advies-commissie ingebed zal worden. En stellen wij ons mbt de oragnisatie tbv de uitvoering van de regeling zoiets voor als de Fonds voor Cultuurparticipatie.
Voorstel: een overgangsmaatregeling treffen en proefperiode instellen.

Bijlage