Woningsluiting bij verstoring openbare orde door ernstig geweld (bv. beschieting) of door wapens

Burgemeesters moeten de openbare orde handhaven. Als die in een buurt op het spel staat wegens ernstig geweld (zoals een beschieting) of wegens een wapenvondst, kunnen zij op grond van deze wet een woning of bijvoorbeeld een loods sluiten. Ook kunnen vervolgstappen worden gezet, zoals snelle ontbinding van de huur door een verhuurder. Dit laatste wordt ook mogelijk na sluiting wegens drugsvoorbereiding; dat is bij een eerdere wetswijziging (Stb. 2018, 481) over het hoofd gezien.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-11-2019
Einddatum consultatie 12-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9725
Onderwerpen Criminaliteit Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bewoners van een gesloten woning, mensen in de buurt, en pandeigenaren, verhuurders en andere rechthebbenden op gesloten panden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Bewoners van een gesloten woning, kunnen tijdelijk niet in hun huis. Zij moeten in die tijd ergens anders gaan wonen. Iemand van wie bijvoorbeeld een loods wordt gesloten, kan zijn ruimte tijdelijk niet gebruiken. Sluiting draait erom na (dreigend) ernstig geweld of een wapenvondst de openbare orde ter plaatse te handhaven. Doordat daar niemand is, krijgen mensen in de buurt de mogelijkheid er op een rustige manier te wonen en gewoon over straat te gaan. Met buitengerechtelijke ontbinding van huur krijgt een verhuurder de mogelijkheid sneller te ontbinden in een geval waarin naleving van de huurovereenkomst door sluiting niet meer mogelijk is. Een huurder zal daardoor moeten ontruimen, behalve als de rechter de voorafgaande ontbinding door de verhuurder onredelijk of onbillijk vindt. Mocht een gemeentebestuur - op basis van zijn nu al bestaande bevoegdheid - overgaan tot het in gebruik of beheer geven van een gesloten pand aan iemand anders. Dan kan een eigenaar uiteindelijk met onteigening te maken krijgen, als zelfs het in gebruik of beheer geven geen duurzame oplossing biedt.

Waarop kunt u reageren

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet met wetgeving juridische knelpunten wil oplossen in de huidige aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft daarna aan de Tweede Kamer geschreven dat hij een wetsvoorstel voorbereidt om de Gemeentewet te wijzigen. Hij schreef dat daarin voor gevallen van beschietingen of het aantreffen van wapens een bevoegdheid voor de burgemeester zal worden opgenomen om een woning te sluiten. Deze consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over die wetgeving in voorbereiding en om hun de gelegenheid te bieden een reactie te geven. Dit wetsvoorstel geeft met name burgemeesters in het kader van de openbare orde een bevoegdheid. Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting is uw reactie welkom.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Artikel 174a van de Gemeentewet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Artikel 7:231 van het Burgerlijk Wetboek

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Artikel 77 van de onteigeningswet

Bron: wetten.overheid.nl