Wijziging Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 ivm met aanpassing verrekeningssystematiek

De ministeries van IenW en EZK bereiden een wijziging voor van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 (Bels). Directe aanleiding is de impact van COVID-19 op het vliegverkeer op Schiphol. De aanpassing maakt het mogelijk om als gevolg van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden af te wijken van de wijze van verrekening, zoals beschreven in artikel 20 van het Bels. Door de aanpassing kunnen verrekeningen één jaar worden opgeschort en flexibeler over drie jaren worden verdeeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-03-2021
Einddatum consultatie 29-03-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 12642
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De exploitant luchthaven Schiphol
• Luchtvaartmaatschappijen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de wijziging van het Bels wordt de mogelijkheid gecreëerd om voor verrekeningen als gevolg van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden die zich in een jaar hebben voorgedaan (zoals bijvoorbeeld COVID-19) af te wijken van de wijze van verrekening zoals beschreven in het eerste lid van artikel 20 van het Bels. Kern van de aanpassing is dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om de aanvang van de verrekeningen één jaar op te schorten en het te verrekenen bedrag flexibeler over de drie boekjaren te verdelen. Met de wijziging wordt een forse stijging van de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen op Schiphol in 2022 voorkomen. Gelet op de nog steeds precaire financiële positie van luchtvaartmaatschappijen is zo’n stijging onwenselijk.

De wijziging draagt dus bij aan het beperken van schommelingen in de tarieven. Voor de uiteindelijke omvang van het te verrekenen bedrag heeft deze wijziging van het Bels geen consequenties.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 maart 2021 via deze website reageren op het Wijzigingsbesluit en de bijbehorende nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: www.officielebekendmakingen.nl