Besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor over het ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken, oftewel (pellet)kachels. Het ontwerpbesluit bepaalt dat de eisen uit een Europese Verordening niet pas in 2022, maar al in 2020 in Nederland van toepassing worden op nieuwe (pellet)kachels. Dit ontwerpbesluit is uitsluitend bedoeld om emissie-eisen op toestellen toe te passen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-04-2019
Einddatum consultatie 29-05-2019
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10357
Onderwerpen Lucht Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Importeurs, fabrikanten en distributeurs van (pellet)kachels;
• Kopers van (pellet)kachels;
• Burgers die hinder/overlast ondervinden van het stoken van (pellet)kachels.

Het doel van het ontwerpbesluit is de negatieve effecten op de volksgezondheid van het stoken van (pellet)kachels versneld te beperken. Dit gebeurt met name door eisen te stellen aan de uitstoot van fijn stof (zwevende deeltjes – PM10 en PM2,5) door (pellet)kachels. De afgelopen jaren is het bewijs toegenomen dat houtstook, en met name het gebruik van (pellet)kachels door particulieren lokaal tot veel overlast en gezondheidsschade kan leiden vanwege de emissies van fijn stof. Emissies worden verergerd door slecht stookgedrag, weersomstandigheden en het gebruik van verouderde kachels. Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft in maart 2018 15 aanbevelingen gedaan om de emissies te beperken. Drie van deze aanbevelingen zijn meteen opgepakt:
• In opdracht van het ministerie wordt voorlichting over stoken ontwikkeld om bezitters van haarden en kachels bewust te maken van de mogelijke gezondheidsimpact en overlast, zodat ze hun stookgedrag kunnen aanpassen;
• Daarnaast wordt onderzocht of een stookalert kan worden opgesteld om mensen te informeren of het op basis van de lokale meteorologische omstandigheden af te raden is om te stoken;
• Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een methode waarmee gemeten kan worden wanneer sprake is van overlast door houtstook.
In aanvulling op deze maatregelen heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 15 januari 2019 aan de Tweede Kamer toegezegd een vierde aanbeveling van het Platform over te nemen en over te gaan tot versneld invoering van strengere emissie-eisen aan kachels. Deze toezegging wordt met dit ontwerpbesluit uitgevoerd. Het ontwerpbesluit bepaalt dat de Europese eisen uit Verordening (EU) 2015/1185 al in 2020 in Nederland van toepassing worden op nieuwe (pellet)kachels.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In combinatie met de andere maatregelen zal het ontwerp besluit zorgen voor een vermindering van de uitstoot van fijn stof door (pellet)kachels en een positief effect hebben op de lokale luchtkwaliteit. Het ontwerpbesluit sluit aan op de Europese regelgeving, en een groot deel van de branche heeft aangegeven vrijwillig alleen nog maar (pellet)kachels te verkopen die aan de eisen uit Verordening (EU) 2015/1185 voldoen. De lasten voor het bedrijfsleven zijn daarom vrijwel nihil.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 mei 2019 reageren op de artikelen en de nota van toelichting van het ontwerpbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Advies Raad van State in Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

De brief van het Platform Houtrook en Gezondheid

Bron: www.platformhoutrook.nl

De Europese verordening 2015/1185

Bron: eur-lex.europa.eu

Kamerbrief met toezeggingen

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl