Wet vrij en veilig onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zeist
Datum 5 september 2023

Vraag2

Veel scholen houden al één keer in de twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zou de monitor sociale veiligheid hier ook op moeten aansluiten en één keer in de twee jaar plaatsvinden? Of moet de monitor voor onderwijspersoneel aansluiten bij de monitor voor leerlingen en jaarlijks plaatsvinden?
Ik denk dat de monitor sociale veiligheid onderwijspersoneel moet aansluiten op de monitor sociale veiligheid leerlingen, eventueel kun je hier ook de ouders in meenemen. Als ze in dezelfde periode worden afgenomen kun je zo ook met elkaar vergelijken. Als de verschillende groepen anders denken over sociale veiligheid is dat al een belangrijk signaal. Bij NPO Schoolscan hebben dit al gedaan: een vragenlijst voor leerlingen, ouders en docenten. Dit is erg waardevol gebleken. Als een school geen grote veiligheid-issues heeft, kan de monitor 1x per twee jaar worden uitgezet, anders is 1x per jaar nodig voor de monitoring van ingezette acties om de veiligheid te verbeteren. Communicatie over de resultaten van de eerste monitor en actiepunten om te verbeteren zijn dan wel een nodig om vooruitgang te meten.

Vraag3

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om onveilige gebeurtenissen in hun administratie bij te houden? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Scholen moeten zeker de plicht hebben om onveilige gebeurtenissen bij te houden. Dit is belangrijk om van te leren en herhaling te voorkomen. Daarnaast moet je deze zaken ook goed monitoren en niet onder het tapijt wegstoppen.

Vraag4

Het in de administratie bijhouden van onveilige voorvallen heeft vooral een functie binnen de school en wordt daarom niet buiten de school gedeeld. Wel wordt de registratie met de medezeggenschapsraad gedeeld. Het is bedoeld om de school te helpen hun veiligheidsbeleid te evalueren in de context van hun school. Buiten de school delen kan leiden tot angst bij scholen voor imagoschade waardoor zij minder snel iets zullen registreren.

Vraag: vindt u dat de incidentenregistratie ook buiten de school gedeeld zou moeten worden?
Dat lijkt me niet nodig, maar de inspectie moet hier wel zicht op hebben en serieus ingrijpen als er op basis van het voorgestelde stappenplan niks veranderd. Vastleggen, meten, monitoren en ingrijpen als er niks gebeurd.

Vraag5

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om ernstige onveilige gebeurtenissen te melden bij de inspectie? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Ja, dat moet zeker gemeld worden. Er moet tenslotte een externe organisatie zijn die ingrijpt als er geen verandering optreedt.

Vraag6

Wilt u reageren op de uitbreiding van de bestaande plichten voor onderwijspersoneel om een vermoeden van seksueel misbruik of seksuele intimidatie te melden bij het schoolbestuur en in gesprek te gaan met de vertrouwensinspecteur? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Dat is een enorme belasting voor onderwijspersoneel. Ik zou het niet verplichten maar het proces helder schetsen wat ze moeten doen als ze een vermoeden hebben.

Vraag7

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om één vertrouwenspersoon in de school en één vertrouwenspersoon buiten de school te hebben? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Goed idee. Want een vertrouwenspersoon in de school voelt altijd bevooroordeeld, ook als het niet zo.

Vraag8

In dit wetsvoorstel worden eisen gesteld aan de deskundigheid van vertrouwenspersoon. Dat wil zeggen dat ze bepaalde kennis en ervaring moeten hebben om hun taken uit te voeren. Er wordt gesteld dat de vertrouwenspersoon de deskundigheid moet hebben om ouders en leerlingen te begeleiden bij klachten en een aanspreekpunt voor pesten te zijn.

Vraag: Zijn er nog andere (deskundigheid)eisen die gesteld moeten worden?
geen strafblad.

Vraag9

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om aan te sluiten bij een landelijke klachtencommissie die een oordeel geeft of een klacht terecht is en advies geeft hoe de school dit moet oplossen? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Lijkt me een goede zaak.