Wet vrij en veilig onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Harderwijk
Datum 12 september 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om de veiligheid van onderwijspersoneel in beeld te krijgen? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Een specifieke wet hiervoor ontwerpen is beslist onnodig. Het onderwijs staat bekend als veilige sector. Dit blijkt ook uit onderzoek en uit de landelijke veiligheidsmonitor.
Meer wetgeving (lees: controle/beheersing en juridisering) leidt echt niet tot nog meer veiligheid.
Onderwijsorganisatie zijn al jaren ontzettend alert op de veiligheid van hun onderwijsmedewerkers. Het personeel is immers het grootste goed in de organisatie (na de leerlingen dan). In het kader van proactief en strategisch handelen om het personeel te 'boeien en binden' is de veiligheidsbeleving één van de voornaamste kernwaarden. Dat hoef je bij onderwijsorganisaties echt niet nog eens te gaan 'afdwingen' via de wet. Wij doén dat gewoon allang!

Vraag2

Veel scholen houden al één keer in de twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zou de monitor sociale veiligheid hier ook op moeten aansluiten en één keer in de twee jaar plaatsvinden? Of moet de monitor voor onderwijspersoneel aansluiten bij de monitor voor leerlingen en jaarlijks plaatsvinden?
Als onderwijsbesturen voldoen we gemotiveerd aan de wettelijke verplichting tot RI&E, conform de Arbowetgeving. Dat voldoet ruimschoots qua monitoring. Op grond van de uitkomsten volgen waar nodig vervolg-onderzoeksactiviteiten en/of interventies.
Verder blijkt dat ruim 2/3 van het onderwijspersoneel geen voorstander is van jaarlijks veiligheidsonderzoek. Zij voorzien (nog) meer onnodige extra belasting.
Tot slot blijkt uit de landelijke veiligheidsmonitor dat 95-98 procent van het personeel zich veilig voelt. Waarom dan nog meer gaan monitoren?!

Vraag3

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om onveilige gebeurtenissen in hun administratie bij te houden? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Waar komt toch die bizarre gedacht vandaan om nog meer verplichting bij wet in het leven te moeten roepen?!
Dit leidt slechts tot meer monitoren en meer melden, met een averechts effect op het realiseren van een open cultuur in de scholen, gericht op preventie en met onderling vertrouwen tussen alle betrokkenen.
Daarbij monitoren en administreren we onveilige gebeurtenissen allang, al was het vanuit de eigen motivatie om goed te zijn voor ons personeel.
De bestaande meldcode biedt al voldoende handvatten om te handelen als het nodig is.
Bij ernstige incidenten en zedenmisdrijven hebben we nu al de wettelijke plicht om dit te melden bij de daarvoor ingestelde instanties.

Vraag4

Het in de administratie bijhouden van onveilige voorvallen heeft vooral een functie binnen de school en wordt daarom niet buiten de school gedeeld. Wel wordt de registratie met de medezeggenschapsraad gedeeld. Het is bedoeld om de school te helpen hun veiligheidsbeleid te evalueren in de context van hun school. Buiten de school delen kan leiden tot angst bij scholen voor imagoschade waardoor zij minder snel iets zullen registreren.

Vraag: vindt u dat de incidentenregistratie ook buiten de school gedeeld zou moeten worden?
Natuurlijk niet! Behalve dat de angst voor imagoschade er juist voor gaat zorgen dat er minder snel geregistreerd gaat worden, is dit ook totaal niet helpend voor de intrinsieke motivatie van onderwijsorganisaties. Veiligheidsbeleid is het domein van de organisatie zelf. De buitenwereld maakt geen deel uit van de beleidscyclus, anders dan middels de vertegenwoordiging via de MR.

Vraag5

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om ernstige onveilige gebeurtenissen te melden bij de inspectie? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Ook dit gebeurt allang in verreweg de meeste casussen. Dit is onderdeel van de professionele relatie die wij onderhouden met de inspectie, waarbij de inspectie meer partner (in meedenken) is, dan controleur. Door er een plicht van te maken, verdwijnt het partnerschap naar de achtergrond en blijft de controleur over. Dit is natuurlijk niet helpend.

Vraag6

Wilt u reageren op de uitbreiding van de bestaande plichten voor onderwijspersoneel om een vermoeden van seksueel misbruik of seksuele intimidatie te melden bij het schoolbestuur en in gesprek te gaan met de vertrouwensinspecteur? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Een klein onderzoekje onder ons personeel geeft helder aan dat niemand hierop zit te wachten. Verreweg de meesten geven aan zelf te willen kunnen blijven bepalen of, wanneer en bij wie zij melding maken van een vermoeden. Eveneens geven deze collega's aan bij een serieus vermoeden wel degelijk een melding hiervan te maken, waarbij een voorkeur wordt uitgesproken voor de schoolleider en/of bestuurder. De vertrouwensinspecteur blijkt beslist geen kandidaat van hun voorkeur te zijn. Interne/externe vertrouwenspersoon wordt wel regelmatig genoemd.

Vraag7

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om één vertrouwenspersoon in de school en één vertrouwenspersoon buiten de school te hebben? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Opnieuw de vraag... waarom denkt u er een plicht van te moeten maken. Een rondje navraag onder de onderwijsbesturen zal u het inzicht geven dat dit allang gemeengoed is. Op iedere school een interne vertrouwenspersoon (vaak ook nog één op stichtingsniveau) + minimaal één externe vertrouwenspersoon (veelal inhuur van externe professional).

Vraag8

In dit wetsvoorstel worden eisen gesteld aan de deskundigheid van vertrouwenspersoon. Dat wil zeggen dat ze bepaalde kennis en ervaring moeten hebben om hun taken uit te voeren. Er wordt gesteld dat de vertrouwenspersoon de deskundigheid moet hebben om ouders en leerlingen te begeleiden bij klachten en een aanspreekpunt voor pesten te zijn.

Vraag: Zijn er nog andere (deskundigheid)eisen die gesteld moeten worden?
Interne vertrouwenspersonen worden (opnieuw 'allang') geïnstrueerd en getraind, vaak door de bij de organisatie betrokken externe vertrouwenspersoon.

Vraag9

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om aan te sluiten bij een landelijke klachtencommissie die een oordeel geeft of een klacht terecht is en advies geeft hoe de school dit moet oplossen? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Opnieuw: dit is allang een gegeven. Iedere onderwijsorganisatie is verplicht tot aansluiting bij een landelijke klachtencommissie. Dit geldt al zodanig lang, dat ik niet eens meer weet vanuit welke regelgeving dit ooit gemeengoed is geworden.

Vraag10

Waar zou de informatie over de interne en externe klachtenregeling moeten staan? Dit kan bijvoorbeeld in de schoolgids, op de website. Heeft u nog een andere vindplaats voor ogen?
Nee, dat is meer dan voldoende. Ook dit blijkt al jarenlang uit de praktijk.