Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Plantenresten voor. De categorie land- en bosbouw materiaal wordt opgenomen in de Vrijstellingsregeling. Hiermee wordt het weer mogelijk om niet-gevaarlijk landbouw- en bosbouwmaterieel buiten een inrichting op of in de grond te brengen. Tevens wordt de afstand waarop de materialen uit de regeling kunnen worden afgezet groter. Dat is conform de wens van andere overheden en de sector.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-02-2018
Einddatum consultatie 22-03-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 3799
Onderwerpen Bodem Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Met deze wijziging blijft het mogelijk om ook na wijziging van artikel 10.1a Wet milieubeheer niet-gevaarlijk landbouw- en bosbouwmateriaal buiten een inrichting op of in het land te brengen. Het doel bij de verruiming van het afzetgebied is het laten aansluiten van de Vrijstellingsregeling plantenresten op de (land)bouwpraktijk. Sinds de vaststelling van de regeling in 2005 hebben diverse terreinbeheerders, waterschappen en het maatschappelijk veld (LTO en diverse individuele akkerbouw en landbouwbedrijven) de wens geuit om de afstandsgrens, waarbinnen de vrijgestelde categorieën plantenresten op of onder de bodem gebracht mogen worden, te verruimen.

De doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn:
• water- en terreinbeheerders;
• Rijkswaterstaat;
• Land- en Tuinbouworganisaties;
• Diverse individuele akkerbouw en landbouwbedrijven.

De wijziging van de regeling heeft geen gevolgen voor burgers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor waterschappen, wegbeheerders en beheerders van natuurgebieden leidt de verruiming van de afstandsgrens tot lastenverlichting. Zij mogen het bermmaaisel en heideplagsel en maaisel uit natuurgebieden op een grotere afstand afzetten.

Waarop kunt u reageren

U kunt bij uw reactie de gehele regeling en de toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 22 maart 2018 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl