Wetsvoorstel NLQF

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de aanbeveling van april 2008 van het Europees Parlement en de Europese Raad over het European Qualifications Framework for Life Long Learning.
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) een wettelijke basis te geven, als ook om de niveaus op de diploma’s en diplomasupplementen te vermelden van de kwalificaties in het vo, mbo en ho.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-07-2015
Einddatum consultatie 23-08-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel is de transparantie van de verschillende onderwijssystemen en de arbeids- en studentmobiliteit te bevorderen, de kansen voor werknemers op de (Europese) arbeidsmarkt te vergroten, en biedt ook ondersteuning bij loopbaanontwikkeling in het kader van leven lang leren. Het Nederlands Kwalificatiekader of NLQF is een beschrijving van de kwalificatieniveaus in leerresultaten. Het NLQF is gerelateerd aan het EQF. Het NLQF/EQF helpt werkgevers en vervolgopleidingen direct zicht te geven in het individuele kwalificatieniveau van werknemers en studenten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afgestudeerden in hoger en middelbaar onderwijs en geslaagden in het voortgezet onderwijs.
Het niet gereguleerde onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

Op de diploma’s in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs het hoger onderwijs zullen de NLQF en EQF niveaus worden vermeld.
Er wordt geregeld dat niet gereguleerde kwalificaties op een deugdelijke wijze worden ingeschaald. Een of meerdere organisaties kunnen worden aangewezen als de privaatrechtelijke organisatie(s) die niet-gereguleerde kwalificaties in een NLQF niveau inschalen.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is de mening van de betrokkenen te peilen en n.a.v. het commentaar/suggesties zo mogelijk het wetsvoorstel te verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het gehele wetsvoorstel

Meer informatie