Wetsvoorstel vereenvoudigde verkrijging dubbele kinderbijslag

Ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening verlenen extra zorg aan hun kind. Dit brengt eveneens meer kosten met zich mee. Om ouders tegemoet te komen in deze kosten, kunnen zij recht hebben op het dubbele bedrag van de kinderbijslag. Dit wetsvoorstel draagt bij aan het verminderen van de complexiteit van de regeling voor ouders. Ook draagt het wetsvoorstel bij aan het bestrijden van niet-gebruik.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2022
Einddatum consultatie 08-09-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 14058
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders van zorgintensieve kinderen. Daarnaast zijn het Centrum indicatiestelling zorg (hierna: CIZ) en de Sociale verzekeringsbank (hierna: SVB) betrokken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ten eerste resulteert het wetsvoorstel in een vereenvoudiging van de regeling van de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg (hierna: DKIZ). Het wordt mogelijk gemaakt dat het CIZ een signaal kan sturen aan de SVB, waarna de SVB de DKIZ ambtshalve kan toekennen, dus zonder aanvraag van ouders. Dit geldt voor kinderen die na inwerkingtreding van het wetsvoorstel van het CIZ een indicatiebesluit krijgen waaruit blijkt dat zij recht hebben op zorg (Wlz-indicatie). Naast dat dit een vereenvoudiging is voor ouders, wordt hiermee ook niet-gebruik van de DKIZ voor kinderen met een Wlz-indicatie voorkomen. Ten tweede wordt mogelijk gemaakt dat het CIZ ouders met een kind dat al een Wlz-indicatie heeft, bij wie sprake is van niet-gebruik, gericht informeert over hun mogelijke recht op DKIZ. Ten derde wordt het mogelijk gemaakt DKIZ met terugwerkende kracht toe te kennen. Hiermee wordt beperkt dat ouders financiële ondersteuning mislopen als zij DKIZ later aanvragen of het aanvraagproces later afronden.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen