wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met enkele aanpassingen in de berekening van de premies over uitkeringen

Met dit wetsvoorstel wil de regering zorgen voor meer evenwicht in de toepassing van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) tussen het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) als publieke uitvoerder, diverse private uitvoerders en werkgevers die publiek verzekerd zijn of eigenrisicodrager zijn zonder private verzekering. Daarnaast wil de regering zorgen voor meer evenwicht in de premie over uitkeringen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-11-2019
Einddatum consultatie 06-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10957
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Private uitvoerders, UWV, Belastingdienst (BD), werkgevers en werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met dit wetsvoorstel wordt ervoor gezorgd dat de private uitvoerder voor VCR geen rekening meer hoeft te houden met het loon bij de eigenrisicodrager. Hierdoor wordt de uitvoering meer gelijkgetrokken tussen UWV en de private uitvoerder. Dit verkleint de kans op vertraging en fouten in de toepassing van VCR.

De aanpassing in de premies over uitkeringen moet bijdragen aan een meer gelijk speelveld in de hybride markt.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst en daarbij behorende memorie van toelichting en artikelsgewijze toelichting opgesteld voor de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met enkele aanpassingen in de berekening van de premies over uitkeringen voor.

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet financiering sociale verzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl