Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging BAL regels stalemissies biologisch pluimvee en varkens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Voor stallen met biologisch gehouden pluimvee en varkens en voor scharrelvarkens geldt nu nog een uitzondering op de emissiegrenswaarden. Dit wordt gewijzigd: de uitzondering van de emissiegrenswaarden voor het biologisch houden van legkippen vervalt. En voor biologisch gehouden varkens en scharrelvarkens moet een plan worden opgesteld voor een emissiereductie van 40%.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-07-2021
Einddatum consultatie 09-09-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11978
Onderwerpen Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bedrijven die een veehouderij willen oprichten of aanpassen;
• Omwonenden van deze veehouderijen;
• Gemeenten en provincies waarin deze veehouderijen zijn gelegen.

Het doel van de wijziging is dat bedrijven waar legkippen en varkens biologisch worden gehouden en waar scharrelvarkens worden gehouden, maatregelen treffen die de emissies van ammoniak en/of fijnstof uit stallen verminderen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Bedrijven met biologisch gehouden legkippen moeten emissiereducerende maatregelen treffen aan stallen. Zij zullen daarbij kosten maken voor stallen en staltechnieken en het wijzigen van een vergunning. Nieuwe stallen voor het biologisch houden van legkippen moeten vanaf 1 juli 2022 voldoen aan de emissiegrenswaarden voor ammoniak en fijnstof. Voor bestaande stallen gaan alleen emissiegrenswaarden gelden voor ammoniak. Hiervoor is een overgangstermijn opgenomen.
• Bedrijven met biologisch gehouden varkens of met scharrelvarkens moeten een plan opstellen. Het gaat om het op papier zetten welke maatregelen zijn of worden genomen om de emissie van ammoniak te reduceren. Dat maatregelen nodig zijn volgt al uit de specifieke zorgplicht.
• Gemeenten en provincies zullen extra vergunningaanvragen moeten behandelen. In het kader van toezicht en handhaving zullen extra controles nodig zijn. Het gaat om een beperkt aantal bedrijven.
• Voor omwonenden heeft de wijziging tot gevolg dat de emissie van ammoniak en fijnstof vanuit veehouderijen wordt beperkt.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 9 september 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Hoofdlijnen en tekst Besluit activiteiten leefomgeving

Bron: iplo.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling