Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Wijzigingsblad grout)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). In de Rbk staan milieukwaliteitseisen voor bouwstoffen. In het zogenoemde normdocument BRL 5078 ontbreekt de ‘diffusieproef’ als geschikte analysemethode om de milieukwaliteit van grout te bepalen. Door het toevoegen van een wijzigingsblad bij de BRL 5078 in bijlage C van de regeling mag voortaan de diffusieproef worden gebruikt om de milieukwaliteit van grout te bepalen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-06-2022
Einddatum consultatie 06-07-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13420
Onderwerpen Bodem Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De opsteller / beheerder van de BRL 5078;
• Producenten van grout;
• Afnemers van grout, bijvoorbeeld voor de aanleg van bodemenergiesystemen.

Doel van de regeling
In categorie 2 van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit zijn normdocumenten aangewezen die worden gebruikt voor het afgeven van productcertificaten. Het productcertificaat vormt een bewijsmiddel dat een product (grond of bouwstof) voldoet aan de milieukwaliteitseisen zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. In het normdocument “BRL 5078 Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten, versie van 26 juni 2019” ontbreekt als analysemethode de diffusieproef.
Er zal nu een wijzigingsblad bij de BRL 5078 worden toegevoegd. Door het aanwijzen van het wijzigingsblad in bijlage C mag ook de diffusieproef worden gebruikt, als het een vormgegeven bouwstof is, zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.
Hiermee wordt de uitvoerbaarheid van de productcertificatie vergroot.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het toevoegen van het wijzigingsblad is het ook toegestaan de ‘diffusieproef’ te gebruiken om de milieukwaliteit van grout te bepalen. Dit mag als grout voldoet aan de eisen voor een vormgegeven bouwstof.
De uitvoerbaarheid van het normdocument BRL 5078 wordt hiermee sterk verbeterd, binnen de kaders die de Regeling bodemkwaliteit al stelde. Het ontbreken van de diffusieproef zorgde ervoor dat het niet goed mogelijk was de milieukwaliteit van vormgegeven grout te bepalen. In de toekomst kan dit wel. De diffusieproef zelf is beschreven in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit, inclusief de waarden waaraan moet worden getoetst. Het milieu is daarmee voldoende beschermd.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 6 juli 2022 via deze website reageren op de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit en de toelichting; te weten het aanwijzen van het wijzigingsblad bij het normdocument BRL 5078.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling bodemkwaliteit

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl