Wetsvoorstel verzekerdeninvloed

Het onderwerp van deze consultatie is het wetsontwerp waarmee de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars wordt vergroot. Onderdeel daarvan is het zorginkoopbeleid (denk aan de inkoop van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, etc).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-07-2016
Einddatum consultatie 07-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Verzekeringen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regering vindt dat de meningen en wensen van verzekerden in het beleid, met name het zorginkoopbeleid, van de zorgverzekeraar meer centraal moeten komen te staan. De zorgverzekeraar moet meer in contact treden met zijn verzekerden en meer handelen namens en in het belang van zijn verzekerden. En als beleid wordt gemaakt of uitgevoerd, dan is het belangrijk dat de inbreng van verzekerden daarbij wordt betrokken. Dit kan de kwaliteit van de ingekochte zorg, de inhoud van de zorgverzekeringen die de zorgverzekeraar aanbiedt en de dienstverlening van de zorgverzekeraar ten goede komen. Om dit te bereiken wil de regering de wet aanscherpen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsontwerp is direct van invloed op zorgverzekeraars en verzekerden.

Verwachte effecten van de regeling

Zorgverzekeraars zullen hun statuten en beleidsprocedures waar nodig moeten aanpassen aan de nieuwe eisen. Verzekerden krijgen meer instrumenten in handen om invloed uit te oefenen op het beleid van hun zorgverzekeraar. Het verwachte effect van het wetsontwerp is dat het beleid van zorgverzekeraars beter zal zijn afgestemd op de wensen van hun verzekerden.

Doel van de consultatie

Het wetsontwerp geeft meer invloed aan verzekerden en raakt daarmee burgers direct. Daarom is het belangrijk dat ook verzekerden hierover gehoord worden. In deze consultatie kan iedereen aangeven wat hij van het wetsontwerp vindt. De reacties zullen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsontwerp.

Meer informatie