Wijziging Besluit en Regeling uitvoering Wet invoering minimumuurloon

In het Coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen dat er een minimumuurloon wordt ingevoerd volgens het initiatiefwetsvoorstel invoering minimumuurloon van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. De invoering hiervan heeft als gevolg dat er technische wijzigingen moeten worden doorgevoerd in 17 algemene maatregelen van bestuur en 9 ministeriële regelingen zodat deze regelgeving overeenstemt met het nieuwe artikel 8 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-06-2022
Einddatum consultatie 28-07-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13756
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De betrokkenen zijn werknemers, werkgevers, burgers. De wijziging is ook relevant voor de volgende uitvoeringsorganisaties: UWV, Nederlandse Arbeidsinspectie, Sociale Verzekeringsbank, DUO, IND en Belastingdienst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het betreffen wijzigingen van technische aard en er zijn geen aanvullende effecten ten opzichte van de effecten die reeds volgen uit het initiatiefwetsvoorstel (dat op 7 juni 2022 is aangenomen door de Tweede Kamer).

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie liggen een concept-wijzigingsbesluit invoering minimumuurloon en een concept-wijzigingsregeling invoering minimumuurloon en de daarbij behorende toelichtingen voor.
U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen