Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. De precieze bedragen zijn nog niet opgenomen, omdat hiervoor de raming gebruikt wordt die eind maart 2022 gepubliceerd wordt (het CEP van het CPB). Tevens wordt, conform het coalitieakkoord, het loslaten van de koppeling gewerkte uren in dit besluit geregeld, evenals de bekostiging van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-02-2022
Einddatum consultatie 22-03-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13814
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders die gebruik maken van rijksgefinancierde kinderopvang, omdat de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens invloed hebben op de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Hetzelfde geldt voor de bekostiging van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang, omdat dit invloed heeft op de hoogte van de maximum uurprijs voor de gastouderopvang. Tevens heeft het loslaten van de koppeling gewerkte uren effect op hoeveel uren kinderopvangtoeslag iemand kan aanvragen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De indexatie voorkomt negatieve inkomenseffecten voor ouders als gevolg van loon- en prijsbijstellingen. De koppeling gewerkte uren (KGU) wordt per 2023 losgelaten. De KGU is een van de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te ontvangen. Dit bepaalt het recht op kinderopvangtoeslag en is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt (140 procent). De KGU is voor veel ouders een ingewikkelde voorwaarde. Met name voor ouders met onregelmatige werktijden, zoals ondernemers, is het lastig in te schatten hoeveel uren per maand diegene werkt. Dit kan leiden tot (hoge) terugvorderingen en kan daarom voor een belemmering in de arbeidsparticipatie van deze ouders zorgen.

Het kabinet acht het wenselijk om deze belemmering weg te nemen, zodat de beleidsdoelstelling van de kinderopvangtoeslag, namelijk het ondersteunen en stimuleren van de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen, beter gerealiseerd wordt. Dat gebeurt met het loslaten van de KGU: het stelsel wordt eenvoudiger en de toekenningszekerheid voor ouders neemt toe.

Tevens wordt in dit Besluit de bekostiging geregeld van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang. Eerder heeft het kabinet gemeld dit nodig te achten om de kwaliteit van de gastouderopvang beter te kunnen borgen. De intensivering stelt gemeenten in staat om de frequentie en reikwijdte van het toezicht onder gastouders te vergroten. Door de bekostiging hiervan, stijgen de structurele uitgaven aan de kinderopvangtoeslag naar verwachting met € 6,4 miljoen. De dekking wordt bekostigd uit het macrobudget dat beschikbaar is voor de kinderopvangtoeslag en zal daarom een negatief, inkomenseffect voor ouders hebben. Gezien de maatregelen zien op de kwaliteit van de gastouderopvang is ervoor gekozen de kosten hiervan te laten landen bij de ouders die profiteren van de maatregel: ouders die gastouderopvang afnemen. De maximum uurprijs voor de gastouderopvang wordt verlaagd met € 0,15.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen