regeling tot wijziging van de Warmteregeling

De consultatie heeft betrekking op een voorgestelde wijziging van de Warmteregeling (Regeling van 4 september 2013, nr. WJZ/13132689, houdende uitvoering van het Warmtebesluit en de Warmtewet).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-09-2014
Einddatum consultatie 13-10-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de Warmteregeling worden referentiewaarden vastgesteld die nodig zijn voor de bepaling van de maximumprijs van de levering van warmte. De regeling geeft hiermee uitvoering aan het Warmtebesluit dat de elementen en wijze van berekening beschrijft voor de maximumprijs. De maximumprijs (ook wel de Niet Meer Dan Anders-prijs) wordt jaarlijks door de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld.

Doel van de wijziging van de Warmteregeling is om de referentiewaarden voor de bepaling van de vaste en variabele kosten van de maximumprijs in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie van 2014.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zakelijke en particuliere consumenten van warmte, leveranciers en producenten van warmte, woningbouwcorporaties, woningbezitters, projectontwikkelaars, etc.

Verwachte effecten van de regeling

De Warmtewet beoogt een transparante en eenvoudige tariefstructuur, met bescherming van de gebonden warmtegebruiker. Het Warmtebesluit en de bijbehorende ministeriële regeling vormen de uitvoeringsregelgeving van de Warmtewet.

Doel van de consultatie

Betrokkenen informeren over en betrekken bij de wijziging van de Warmteregeling. De gelegenheid wordt geboden om een reactie te geven op het gehele ontwerp van de wijziging van de Warmteregeling. Bij het opstellen van dit ontwerp is gebruik gemaakt van een rapportage van het Nationaal Expertise Centrum Warmte van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het Nationaal Expertise Centrum Warmte heeft de referentiewaarden gemonitord en in de rapportage voorstellen gedaan om de referentiewaarden aan te passen. De rapportage is hieronder tevens bijgevoegd. Bij de totstandkoming van de te consulteren regeling zijn belanghebbenden gevraagd om inbreng te leveren en zijn gesprekken gevoerd met verschillende deskundigen, waaronder de Autoriteit Consument & Markt en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Mede naar aanleiding van reacties van marktpartijen op genoemde rapportage wordt nog nader onderzoek gedaan naar een drietal referentiewaarden, te weten de jaarlijkse meerkosten van elektrisch koken, het gemiddeld opwekrendement voor ruimteverwarming en het gemiddeld warm tapwaterrendement. Inmiddels is het nader onderzoek naar referentiewaarde betreffende de jaarlijkse meerkosten van elektrisch koken afgerond. De notitie met de onderzoeksresultaten is hieronder bijgevoegd. Ook het nadere onderzoek naar het rendement van de HR-ketel is inmiddels afgerond. De definitieve rapportage is ook hieronder bijgevoegd.

De onderzoeksresultaten worden meegenomen bij het vaststellen van de definitieve herziene regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk op de gehele regeling en bijbehorende toelichting.

Meer informatie

  • Beantwoording vragen IAK

  • Brief aan Tweede Kamer Warmtewet 7 juli 2014

  • Notitie meerprijs elektrisch koken

  • Rapportage rendement HR-ketel

  • Rapportage RVO: bijlage brief aan Tweede Kamer 7 juli 2014