Open standaard WPA2 Enterprise (standaard voor toegang en veilige WiFi-netwerken)

Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum onderhoudt de lijst met verplichte en aanbevolen open standaarden. Op basis van een expertonderzoek wordt geadviseerd om het toepassingsgebied van WPA2 Enterprise te wijzigen. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-10-2020
Einddatum consultatie 04-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het open standaarden beleid van de Nederlandse overheid richt zich op het bevorderen van de interoperabiliteit van de (semi)publieke sector en het voorkomen van leveranciersafhankelijkheid. Interoperabiliteit staat voor het vermogen om op elektronische wijze gegevens uit te kunnen wisselen tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling. Om aan dit doel invulling is het Forum Standaardisatie ingesteld als onafhankelijk raadgevend orgaan aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Het Forum Standaardisatie onderhoudt o.a. de lijst met open standaarden voor de publieke sector. De lijst bestaat uit verplichte (‘pas toe of leg uit’) en aanbevolen open standaarden.

Sommige belangrijke standaarden worden te weinig gebruikt door de publieke sector. Deze standaarden zijn daarom verplicht gesteld volgens een 'pas toe of leg uit'-beleid. Deze verplichting geldt voor alle overheidsorganisaties: gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Aanbevolen standaarden zijn nieuw en veelbelovend óf worden al genoeg gebruikt. Verplichten is daarom niet noodzakelijk.

WPA2 Enterprise maakt het mogelijk om veilige wifi-netwerken op te zetten. WPA2 Enterprise is al opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Het functioneel toepassingsgebied van de huidige verplichting voor WPA2 Enterprise maakt een uitzondering voor openbare wifi-gastnetwerken. Hierdoor is het gebruik van de standaard niet verplicht bij het aanbieden van WiFi-toegang aan gasten/burgers. Het expertadvies voor een aanpassing van het functioneel toepassingsgebied van de WPA2 Enterprise, die nu ter openbare consultatie ligt, gaat over het voorstel om die uitzondering uit het toepassingsgebied te verwijderen.

Waarop kunt u reageren

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op bijgevoegde vragen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft. Daarnaast kunt u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid die van invloed kan zijn op het besluit om het functioneel toepassingsgebied van WPA2 Enterprise ‘pas toe of leg uit’-lijst te wijzigen.

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

Standaard WPA2 Enterprise

Bron: www.forumstandaardisatie.nl

Toetsingsprocedure

Bron: www.forumstandaardisatie.nl