Aanpassing tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen per 1 januari 2020 te wijzigen. Hiertoe worden diverse regelingen aangepast. De tarieven worden conform de stijging van de kosten van vergunningverlening verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-11-2019
Einddatum consultatie 08-12-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11037
Onderwerpen Luchtvaart Spoor Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De brancheorganisaties en hun leden (personen en bedrijven) op het terrein van:
• Spoor;
• Binnenvaart;
• Luchtvaart;
• Zeevaart;
• Visserij.

Doel van de regelingen:
De tariefregelingen vermelden de nieuwe tarieven die 1 januari 2020 in werking treden. Tevens is in de regelingen een aantal nieuwe producten/vergunningen met de bijbehorende tarieven opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichtingen bij de regelingen op het terrein van luchtvaart en scheepvaart.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgenomen tarieven betreffen een verhoging van de huidige tarieven om in de pas te blijven lopen met de kostenontwikkeling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 8 december 2019 via deze website uw reactie geven op de voorgenomen wijziging van de tarieven in de volgende regelingen:
• de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012;
• de Regeling tarieven Wet lokaal spoor;
• de Regeling vergoeding documenten Wet personenvervoer 2000;
• de Regeling tachograafkaarten;
• de Regeling Nederlandse tarieven schepenwet
• de Regeling tarieven scheepvaart 2005
• de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk;
• de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen;
• de Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik;
• de Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Regeling is in werking getreden

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl