Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden de ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet voor. Deze ontwerpregeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Met de ontwerpregeling worden onder meer de rekenregels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het Stelsel van de Omgevingswet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-06-2020
Einddatum consultatie 20-07-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11349
Onderwerpen Geluid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Burgers;
• Bedrijven;
• Initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen;
• Bestuursorganen.

Het doel van de regeling
Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving, en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Door de geluidregels in de Omgevingswet op te nemen worden regels en instrumenten voor de ruimtelijke inrichting en voor geluid beter op elkaar afgestemd. Bovendien worden ze dan in samenhang met andere relevante regels en aspecten toegepast.

In de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid wordt de geluidregelgeving vernieuwd, verbeterd en geïntegreerd. De kaders van de Aanvullingswet geluid worden ingevuld met nieuwe geluidregels in het Aanvullingsbesluit geluid. Aanvullend op de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid is er een Aanvullingsregeling geluid. In deze regeling worden allerlei technische en praktische onderdelen van het stelsel ingevuld, zoals de reken- en meetmethoden om het geluid te bepalen.

Het merendeel van de geluidregels krijgt een plek in de Omgevingsregeling. Daarnaast worden wijzigingen doorgevoerd in de Invoeringsregeling Omgevingswet.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet worden de al bestaande regels zoveel mogelijk beleidsneutraal omgezet. Wijzigingen of aanvullingen in deze rekenregels vinden alleen plaats als deze noodzakelijk zijn om de vernieuwde geluidregels te kunnen uitvoeren of specifiek zijn afgesproken.

Momenteel vindt nog onderzoek plaats naar de financiële effecten van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet in aanvulling op eerder uitgevoerd financieel onderzoek in het kader van het Aanvullingsbesluit geluid.

Waarop kunt u reageren

U kunt van 8 juni tot en met 20 juli 2020 via deze website reageren.
Het is mogelijk om op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de bijbehorende nota van toelichting een reactie in te brengen. Indien mogelijk, graag uw reactie rubriceren per thema. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en tracht hiermee waar mogelijk de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet te verbeteren.

Let op: De consultatie van deel 1 en deel 2 geldt alleen voor de AANVULLINGEN van de Omgevingsregeling, die met revisies zijn aangegeven. Voor de volledigheid zijn ook de ongewijzigde delen van de Omgevingsregeling opgenomen, maar die liggen NIET ter consultatie. De Omgevingsregeling is immers al ter consultatie gelegd en is sinds 22 november 2019 officieel gepubliceerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Internetconsultatie Aanvullingsbesluit Geluid

Bron: www.internetconsultatie.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl