Actualisatie prestatie-indicatoren ProRail 2022 t/m 2024

De Minister van IenW heeft richting ProRail prestatiesturing als één van de vormen van sturing. De Minister kan verplichtingen of doelen verbinden aan prestatiegebieden, en bespreekt deze met ProRail. ProRail denkt mee en toetst op uitvoerbaarheid. Op basis hiervan maken ze gezamenlijk afspraken, ook over het monitoren van de prestaties via informatie-indicatoren. Voor vaststelling van de nieuwe of gewijzigde prestatie-indicatoren consulteert de Minister de stakeholders van ProRail.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-08-2021
Einddatum consultatie 11-10-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Spoorvervoerders (zowel reizigers- als goederenvervoerders);
• Reizigers;
• Verladers en logistiek dienstverleners.

IenW heeft het voornemen om een aantal wijzigingen aan te brengen in de set van prestatie-indicatoren en de daarbij behorende bodem- en streef¬waarden. Tevens heeft IenW het voornemen om een aantal wijzigingen aan te brengen in de set van informatie-indicatoren, in sommige gevallen met het oogmerk om daaruit op een later moment een prestatie-indicator toe te voegen aan de set als meer ervaring is opgedaan met het meten van de betreffende indicator.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Via de beheerconcessie 2015–2025 (einde looptijd 31 dec. 2024) zijn met ProRail afspraken gemaakt over de prestatie-indicatoren en bijbehorende bodem- en streefwaarden voor de eerste helft van de concessie¬periode 2015–2019. Vorig jaar zijn deze afspraken geactualiseerd (en reeds geconsulteerd, zie link hieronder): De drie gezamenlijke prestatie-indicatoren met NS voor de periode t/m 2024, en de overige niet-gezamenlijke prestatie-indicatoren voor de periode t/m 2021. Dat laatste in afwachting van een toen lopende herijking van de prestatie-indicatoren van ProRail. Deze herijking was enerzijds bedoeld om na te gaan hoe de set aan prestatie-indicatoren breder kan aansluiten op de prestatiegebieden van ProRail en anderzijds om nieuwe bodem- en streefwaarden voor de periode 2022 t/m 2024 (einde concessieperiode) vast te stellen.

IenW heeft het nu voornemen om, als resultaat van de herijking, een aantal wijzigingen aan te brengen in de set van prestatie-indicatoren en de daarbij behorende bodem- en streef¬waarden. De geactualiseerde bodem- en streefwaarden voor de periode 2022 t/m 2024 zijn gebaseerd op ontwikkelingen en trends in de afgelopen jaren in combinatie met verwachtingen over de impact van ontwikkelingen die de komende jaren gaan spelen.

Ook heeft IenW het voornemen om een aantal wijzigingen aan te brengen in de set van informatie-indicatoren. In sommige gevallen is dit met het oogmerk om daaruit op een later moment een prestatie-indicator toe te voegen, als meer ervaring is opgedaan met het meten van de betreffende indicator.

De verwachting is dat ProRail door de voorgenomen wijzigingen gestimuleerd zal worden om de prestaties die geleverd worden verder te verbeteren. De voorgenomen wijzigingen hebben naar verwachting geen negatieve effecten voor de stakeholders.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 11 oktober 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting, zowel op de voorgenomen wijzigingen in de set van prestatie-indicatoren en de daarbij behorende bodem- en streefwaarden, alsmede op de voorgenomen wijzigingen in de set van informatie-indicatoren.

Parallel aan deze internetconsultatie wordt een adviesaanvraag ingediend bij het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). Hierdoor worden de consumentenorganisaties betrokken die de belangen van de treinreiziger behartigen. De consultatiereacties en het advies van het Locov worden gebruikt in het verdere proces tot vaststelling van de kernprestatie-indicatoren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Internetconsultatie prestatie-indicatoren Prorail 2021

Bron: cma.internetconsultatie.nl

Kamerstuk Kamerbrief over vervoerplan NS 2022 en beheerplan ProRail 2022-2023

Bron:

Kamerstuk Kamerbrief over vervoerplan NS 2022 en beheerplan ProRail 2022-2023

Bron: