Aanpassing ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Op 6 februari 2018 werd het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van kracht. Het Bbs is praktisch uitgewerkt in onderliggende regelgeving, waaronder de ANVS-verordening. Ruim een jaar na de invoering is inzicht verkregen in ontstane knelpunten of onduidelijkheden voor het werkveld en voor de toezichthouder in de praktijk. Daarom worden er door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vier aanpassingen voorgesteld in de ANVS-verordening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-06-2019
Einddatum consultatie 02-07-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• (potentiële) vergunning- en registratiehouders die radioactieve stoffen of röntgentoestellen toepassen;
• (potentiële) vergunninghouders in de olie- en gasindustrie;
• (potentiële) vergunninghouders in de geothermie;
• (potentiële) vergunninghouders in de NDO-sector;
• (potentiële) vergunninghouders in andere bedrijven die HASS-bronnen toepassen, zoals de medische sector;
• stralingsbeschermingsonderwijsinstellingen.

Doel van de verordening
De verordening wordt aangepast om de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid van de regelgeving stralingsbescherming te verbeteren. De veiligheid van mens en milieu komen bij de aanpassingen niet in het geding. In de verordening worden aanpassingen voorgesteld om:
• het digitaal indienen van vergunningaanvragen in het digitale ANVS-loket te stimuleren;
• specifieke vrijstellings- en vrijgavewaarden voor de radionuclide K-40 vast te stellen;
• de voorgeschreven termijn voor dossiervorming van een hoogactieve bron (HASS-bronnen) concreet te maken;
• opleidingsinstellingen moeten de ANVS over nieuwe stralingsbeschermingsopleidingen informeren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingsverordening brengt naar verwachting geen verhoging van de regeldruk voor het bedrijfsleven met zich mee. De voorschriften in deze wijzigingsverordening worden daarnaast zo kostenneutraal mogelijk geïmplementeerd. Hierbij wordt uitdrukkelijk geen afbreuk gedaan aan de veiligheid van mens en milieu.

Voor de voorgestelde aanpassingen worden de volgende effecten verwacht:
• Ondernemers kunnen gemakkelijker digitale vergunning- en registratieaanvragen en kennisgevingen bij het ANVS-loket aanleveren.
• Onder voorwaarden worden hogere specifieke vrijstellings- en vrijgavewaarden voor de radionuclide K-40 voorgesteld. Bedrijven worden vrijgesteld van registratie- of vergunningplicht als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Dit zorgt voor een lastenvermindering voor de olie- en gasindustrie en geothermiebedrijven.
• Ondernemers krijgen formeel twee werkdagen de tijd om te voldoen aan de gestelde administratieve verplichtingen. Deze concrete termijn bevordert zowel de uitvoerbaarheid als de handhaafbaarheid van deze regels.
• Erkende opleidingsinstellingen moeten de ANVS van nieuwe stralingsbeschermingsopleidingen in kennis stellen. Hierdoor verkrijgt de ANVS een actueel beeld van het onderwijsaanbod op het gebied van de stralingsbescherming.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 2 juli digitaal op deze website reageren op alle onderdelen van deze ANVS-verordening en de bijbehorende nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

De huidige ANVS-verordening

Bron: wetten.overheid.nl

Vaststelling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl