Wijzigingsbesluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Dit besluit wijzigt het Besluit omgevingsrecht en schept ter uitvoering van de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (hierna: wet VTH ) de voorwaarden voor het oplossen van belangrijke problemen bij de uitvoering en handhaving van de VTH-taken op het gebied van het omgevingsrecht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-10-2015
Einddatum consultatie 18-11-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wijzigingsbesluit is een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). Het Bor is de algemene maatregel van bestuur bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). De wet VTH is een wijziging van de Wabo. De Wabo zal naar verwachting in 2018 opgaan in de Omgevingswet.

Dit wijzigingsbesluit beoogt een verbetering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) op het gebied van het milieu. De wet VTH verplicht gemeenten en provincies een belangrijk deel van hun milieutaken onder te brengen bij een omgevingsdienst.
Een omgevingsdienst is een uitvoeringsdienst waarin ambtenaren van gemeenten en provincies samenwerken en hun deskundigheid bundelen. Door op deze manier het werk te organiseren wordt een kwaliteitsslag gemaakt en een uniforme werkwijze gerealiseerd.

Met dit wijzigingsbesluit wordt vastgelegd welke milieutaken de omgevingsdiensten in ieder geval uitvoeren. Daarnaast worden voorschriften vastgelegd voor de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden. Verder wordt het verplicht gesteld aan te sluiten op een ICT-programma dat uitwisseling van VTH-gegevens op een efficiënte en veilige wijze mogelijk maakt.
Belangrijke subdoelen zijn het verminderen van de vrijblijvendheid, het creëren van een gelijk speelveld en een meer doortastende handhaving.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, de koepels (VNG/IPO/UvW) andere bestuursorganen die belast zijn met de uitvoering en handhaving van omgevingswetten in de bestuurlijke - en strafrechtelijke kolom en het bedrijfsleven.

Verwachte effecten van de regeling

Met deze nieuwe regelgeving zullen de fragmentatie van de uitvoering van de omgevingswetten en de vrijblijvendheid van de samenwerking tussen bestuursorganen verminderen. Vergunningverlening, toezicht en handhaving worden hierdoor effectiever, doortastender en onafhankelijker.

Het bedrijfsleven krijgt te maken met een meer gecoördineerde vergunningverlening, uitvoering en handhaving.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is de doelgroepen te consulteren over voorgenomen wijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting reageren.

Uw reactie op deze consultatieronde kunt u tot en met 18 november 2015 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal alle opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Meer informatie