Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

In het regeerakkoord is afgesproken om te komen tot een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen. Deze consultatie heeft betrekking op het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen dat nadere uitwerking geeft aan het wetsvoorstel experiment coffeeshopketen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-11-2018
Einddatum consultatie 24-12-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9954
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De eisen die zijn opgenomen in dit besluit richten zich tot de deelnemers aan het experiment. Dit zijn de aan te wijzen deelnemende gemeenten, de coffeeshops die in die gemeenten zijn toegestaan en de aan te wijzen telers. Gemeenten waar deze telers hun handelingen in het kader van het experiment gaan uitoefenen worden ook geraakt door dit besluit, evenals de potentiële toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie paragraaf 3 van de nota van toelichting bij het besluit.

Waarop kunt u reageren

Gevraagd wordt om in ieder geval een reactie te geven op de gestelde vragen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen

Bron: www.tweedekamer.nl