Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2097 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijzigingswet uitvoering REMIT-verordening

  Het onderwerp van deze consultatie is een wetsvoorstel dat dient ter wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Wet op het financieel toezicht, in verband met uitvoering van een Europese verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie. Niet de Europese verordening wordt geconsulteerd, maar het wetsvoorstel ter uitvoering daarvan.

 • AmvB Onafhankelijkheid

  Het onderwerp van deze consultatie is een concept algemene maatregel van bestuur houdende regels ten uitvoering de implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen)

 • wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011

  Het wetsvoorstel behandelt een aantal in het Energierapport 2011 benoemde knelpunten in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Daarnaast geeft een aantal andere ontwikkelingen aanleiding tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998.

 • Besluit educatie

  Dit ontwerpbesluit bevat de volgende maatregelen op het gebied van de educatie: - aanpassing verdeelsleutel OCW-deel participatiebudget - bepaling inhoud contactuur - opneming referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen - verhoging examengeld staatsexamens NT2

 • Wijziging Wbp (gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken)

  In het wetsvoorstel is een regeling opgenomen voor een verruiming van het gebruik van camerabeelden gemaakt met particuliere beveiligingscamera's van burgers en bedrijven ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten. In het wetsvoorstel is ook een regeling opgenomen voor een meldplicht voor datalekken.

 • Wijzigingen PPI

  Met deze consultatie worden enkele wijzigingen in het prudentieel toezicht op de premiepensioeninstelling (ppi) voorgesteld en voor commentaar op de adequaatheid en de nalevingskosten voorgelegd aan eenieder.

 • Horizontaal Toezicht Belastingdienst

  Op verzoek van de staatssecretaris van Financiën evalueert een onafhankelijke commissie onder leiding van emeritus hoogleraar Leo Stevens het horizontaal toezicht. Het gaat in dit geval niet om een concreet voorstel tot wetgeving, maar om de evaluatie van het beleid en de praktijk.

 • Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren

  Het besluit stelt kwaliteitseisen aan curatoren, bewindvoerders en mentoren die tien of meer personen onder hun hoede hebben, alsmede aan de personen die onder hun verantwoordelijkheid de feitelijke taken uitvoeren. Het besluit regelt tevens de jaarlijkse accountantscontrole en de benoeming van een deskundige door de kantonrechter die een deel van de eisen mag controleren.

 • Consultatiedocument accountancy

  Het consultatiedocument accountancy is een beleidsconsultatie ten behoeve van de beleidsontwikkeling voor accountancy.

 • Onderwijswetten Friese taal

  Provincie Fryslân krijgt de bevoegdheid de kerndoelen voor het onderwijs in de Friese taal vast te stellen. Daar worden wel voorwaarden aan verbonden. Ook mag de provincie voortaan een gedeeltelijke ontheffing van het onderwijs in de Friese taal geven.

Zoeken
Uitgebreid zoeken