Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2230 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Eisen aan motivering algemeenbelangbesluit

  Dit besluit regelt welke eisen er worden gesteld aan de motivering van een algemeenbelangbesluit dat op basis van de Wet Markt en Overheid wordt genomen. Daarnaast regelt dit besluit ook welke elementen er mee moeten worden genomen in de evaluatie van een algemeenbelangbesluit na 5 jaar. Deze vereisten zijn een codificering van rechterlijke uitspraken.

 • Wet NLQF

  De wet NLQF geeft een basis voor het NLQF en de 8 NLQF-niveaus van opleidingen. Het niveau van opleidingen wordt bepaald door de leeruitkomsten (kwalificatie) van die opleidingen te vergelijken met de meetlat van het NLQF. Het Nederlandse NLQF is gerelateerd aan het Europese EQF. Het wetsvoorstel wordt, op advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, opnieuw aangeboden voor internetconsultatie.

 • Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het versoepelen van de drie-uursregeling en de mogelijkheid tot afwijking van het vaste gezicht criterium

  Het Besluit kwaliteit kinderopvang bevat twee kwaliteitseisen - en bepalingen die hieraan raken voor het pedagogisch beleidsplan – die knellen in de praktijk, zeker in combinatie met de huidige personeelskrapte en werkdruk in de sector. Daarom doet de regering in nauwe samenspraak met sectorpartijen in de kinderopvang, een voorstel voor aanpassing van deze twee eisen, te weten de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium.

 • Wijziging maximumtarieven taxivervoer 2023

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging voor van de maximumtarieven voor taxivervoer in 2023. Deze tarieven worden ieder jaar geïndexeerd op basis van de Landelijke Tarievenindex (LTI). IenW wil de nieuwe maximumtarieven per 1 januari 2023 in laten gaan.

 • Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten

  Met deze consultatie worden aan u twee gewaslijsten voorgelegd: een lijst met vanggewassen en een lijst met winterteelten in het kader van enkele maatregelen uit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 met een beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2023. De lijsten zijn gebaseerd op een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM).

 • Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

  Dit besluit bevat technische wijzigingen in de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Ook worden enkele aan de Omgevingswet gerelateerde technische wijzigingen doorgevoerd in andere besluiten.

 • Regeling tarieven transportsectoren

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een nieuw tarievenstelsel voor vergunningen die door of in mandaat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) worden verstrekt. In deze Regeling tarieven transportsectoren worden de verschillende regelingen waarin de tarieven zijn vastgelegd teruggebracht tot één regeling voor alle transportsectoren (luchtvaart, scheepvaart, railvervoer en wegvervoer).

 • Lokale aanpak Nationaal Isolatieprogramma

  De lokale aanpak is onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma. Deze regeling lokale aanpak heeft betrekking op 2023 en 2024. Gemeenten kunnen hiervoor isolatieprogramma’s maken, die zich zoveel als mogelijk richten op het verbeteren van de slechtst geïsoleerde woningen. Daarnaast is ondersteuning van eigenaar-bewoners een belangrijk onderdeel van de lokale aanpak. 

 • Besluit staatsexamens 2023

  Kandidaten van het staatsexamen die in 2023 opgaan voor een diploma hebben de afgelopen jaren last gehad van de gevolgen van de coronapandemie. In deze consultatie wordt een voorstel gedaan om de kandidaten hiervoor te compenseren. Ook krijgen diplomakandidaten een uitgebreidere herkansingsregeling, totdat er een structurele herkansingsmogelijkheid is gerealiseerd voor alle staatsexamenkandidaten waaronder certificaatkandidaten.

 • Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en overeenkomstige aanpassing Omgevingsregeling

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en overeenkomstige aanpassing van de Omgevingsregeling. Met deze wijziging wil het ministerie een nieuw huisvestingssysteem opnemen in bijlage 1 bij de Rav, voor een huisvestingssysteem een definitieve emissiefactor vaststellen en een fout bij de vaststelling van een emissiefactor herstellen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken