Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2060 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Subsidieregeling DUMAVA

  Deze consultatie heeft als doel om input op te halen voor het definitief maken van de subsidieregeling “duurzaam maatschappelijk vastgoed”. Via deze regeling kunnen eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet gekomen worden in de kosten die zij maken om te verduurzamen. Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving.

 • Besluit evidente staatloosheid

  Het wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid (hierna: het wetsvoorstel; zie overige stukken) bevat een procedure om staatloosheid te laten vaststellen door een rechtbank. Ingevolge artikel 5 van het wetsvoorstel kan evidente staatloosheid (ook) buiten de judiciële vaststellingsprocedure worden vastgesteld. Dit besluit bevat een limitatief aantal situaties waarin door een bestuursorgaan kan worden aangenomen dat sprake is van evidente staatloosheid.

 • Wet maatwerk bij terugvordering

  Deze initiatiefwet geeft gemeenten, UWV en SVB meer mogelijkheden op basis waarvan afgezien kan worden van de terugvordering een uitkering. Op dit moment zijn deze instanties verplicht tot terugvordering bij schending van de inlichtingenplicht, ook als dit onbedoeld was. Dit zorgt voor schrijnende situaties. De menselijke maat ontbreekt. Deze initiatiefwet geeft gemeenten, SVB en UWV de ruimte om onder meer voorwaarden af te zien van terugvordering. De initiatiefwet is een gewijzigde versie van de eerder in consultatie gebrachte Initiatiefwet vergroten beslissingsruimte gemeenten bij terugvordering bijstand. Vanwege fundamentele wijzigingen, zoals de uitbreiding van de reikwijdte, ten op zichte van dat voorstel is voor een nieuwe consultatie gekozen. 

 • Verhoging strafmaxima en uitbreiding rechtsmacht mensensmokkel

  Dit conceptwetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht op twee onderdelen. In de eerste plaats wordt de rechtsmacht over mensensmokkel uitgebreid. Dat betekent: meer mogelijkheden om buitenlandse daders in Nederland te vervolgen voor mensensmokkel. In de tweede plaats worden de wettelijke strafmaxima voor alle vormen van mensensmokkel verhoogd.

 • Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO

  Sommige ouderen met een AOW-uitkering hebben te weinig geld om van te leven. Dit komt bijv. omdat zij te weinig AOW hebben opgebouwd. Zij kunnen een extra bedrag ontvangen. Er wordt veel gedaan om deze mensen te bereiken. Dit lukt onvoldoende. Daarom probeert het kabinet deze mensen te bereiken door gegevens van het UWV te gebruiken. Dit mag niet zomaar. Er is een manier gevonden om dit te doen binnen alle  privacy-eisen. Dit is nieuw. Daarom wordt dit eerst uitgeprobeerd en onderzocht.  

 • Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket

  Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van Strafrecht, zoals die in het wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (Kamerstukken II 2021/22, 36 036, nr. 2) worden gewijzigd.

 • Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik afvalwater

  Het ministerie van IenW bereidt het Uitvoeringsbesluit hergebruik afvalwater voor, als uitvoering van de EU-verordening 2020/741 van 25-5-20. Deze verordening wil het hergebruik van gezuiverd rioolwater in de landbouw bevorderen op een manier die veilig is voor mens en milieu. ‘Voor de uitvoering van deze verordening brengt dit nieuwe besluit wijzigingen aan in regelgeving onder de Omgevingswet. De kern van het conceptbesluit zijn een risicobeheerplan en een vergunningplicht.

 • Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionage

  Veel spionageactiviteiten zijn momenteel al strafbaar volgens de Nederlandse wet. Denk daarbij aan klassieke spionage zoals het schenden van staats- en bedrijfsgeheimen. Ontwikkelingen, zoals de komst van nieuwe en steeds assertievere spelers op het wereldtoneel en de opkomst van digitale spionage, hebben aanleiding gegeven om opnieuw te kijken naar de wetgeving.

 • Muntthema 2023

  De Nederlandse Staat geeft meerdere keren per jaar een verzamelaarsmunt uit. Met deze verzamelaarsmunten worden speciale feiten, gebeurtenissen of personen geëerd die een bijzonder belang hebben voor Nederland. De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, verantwoordelijk voor het muntwezen, laat Nederlanders in deze openbare consultatie meedenken over een muntthema voor 2023.

 • Introductie mogelijkheid vrijstelling en alternatieve manier examinering met Staatsexamen Nt2 in het mbo

  In het mbo wordt het mogelijk gemaakt dat met een afgelegd Staatsexamen Nt2 op het juiste niveau, vrijstelling kan worden aangevraagd. Tevens wordt het mogelijk binnen de mbo opleiding het Staatsexamen Nt2 af te leggen als alternatief examen voor het examenonderdeel Nederlands. Voor beide opties geldt dat dit alleen mogelijk is voor studenten die Nederlands niet sinds hun vroege jeugd hebben aangeleerd.

Zoeken
Uitgebreid zoeken