Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2281 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Nicotineproducten zonder tabak

  De Tabaks- en rookwarenwet stelt beperkingen aan de verkoop en het gebruik van tabaks- en aanverwante producten (zoals e-sigaretten en elektronische verhittingsapparaten). Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om ook nicotineproducten die geen tabak bevatten en apparaten die gebruikt worden om dergelijke nicotineproducten te gebruiken (nicotineapparaten) onder de Tabaks- en rookwarenwet te brengen. Nicotineproducten zonder tabak voor oraal gebruik (zoals nicotinezakjes) zullen verboden worden. 

 • Mijnbouwregeling aanpassing vergunningsstelsel aardwarmte

  Met de wijziging van de Mijnbouwwet (Kamerstukken 35 531) is een vergunningenstelsel geïntroduceerd dat bij de specifieke kenmerken van aardwarmte aansluit. Dit vergunningenstelsel wordt uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling. In juli 2021 is het concept voor de wijziging van het Mijnbouwbesluit geconsulteerd. Deze consultatie betreft het concept voor de wijziging van de Mijnbouwregeling voor het vergunningenstelsel voor aardwarmte en tevens enkele andere verbeteringen. 

 • Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne

  Sinds 1 april jl. zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dat doen zij op basis van het staatsnoodrecht. Het staatsnoodrecht kan slechts tijdelijk worden toegepast. Dit wetsvoorstel volgt het staatsnoodrecht op, en zorgt ervoor dat gemeenten langer, maar wel tijdelijk, in die opvang voorzien.

 • De verbetering van regelgeving over lijsten van toegestane diersoorten

  Deze wijziging zorgt ervoor dat de criteria die worden gebruikt om te bepalen welke dieren geschikt zijn om te worden gehouden (huis- en hobbydierenlijst) aansluiten bij de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ook regelt deze wijziging dat er voor de lijst waarop staat met welke dieren er opgetreden mag worden (circusdierenlijst) een toegankelijke procedure komt om de lijst te wijzigen of bezwaar te maken.

 • Wet eerlijke huur

  Met dit wetsvoorstel worden de huurprijzen in een groot deel van de geliberaliseerde huursector gemaximeerd door middel van het van toepassing verklaren van het reeds bestaande woningwaarderingsstelsel. Dit stelsel bepaalt op basis van objectieve criteria wat de maximaal toegestane huurprijs is. Op dit moment is dit stelsel alleen van toepassing op sociale huurwoningen (huren tot 763,47 euro, in 2022). Woningen met een hoger aantal punten kennen op dit moment geen maximale aanvangshuurprijs. Met dit wetsvoorstel wordt dit gewijzigd en geldt de maximale huurprijs ook voor een groot deel van de woningen in het geliberaliseerde segment.

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Deze regeling voorziet in de aanvraag- en veilingprocedure voor de verdeling van de vergunningen voor analoge landelijke commerciële radio-omroep  en de daarbij behorende  vergunningen voor digitale radio-omroep. Hiermee geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat uitvoering aan een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022 om de commerciële radiovergunningen voor 1 september 2023 opnieuw uit te geven.

 • Besluit bekendmaking veiling vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Op grond van artikel 3.10, vierde lid, van de Telecommunicatiewet, moet worden bekendgemaakt of de vergunningen voor de betrokken frequentieruimte worden verleend volgens de procedure van veiling of vergelijkende toets, en op welk tijdstip deze procedure aanvangt.

 • Besluit maatschappelijke ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling BES

  Dit besluit organiseert maatschappelijke ondersteuning voor inwoners van Caribisch Nederland. Het doel is dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en dat zij kunnen meedoen aan de maatschappij. Verder wordt geregeld dat burgers en professionals bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) naar een advies- en meldpunt HGKM kunnen. Ook wordt meldrecht voor professionals vastgelegd en worden bepaalde organisaties verplicht een beschermingscode HGKM vast te stellen. 

 • Kwaliteitscriteria waterstof

  In opdracht van het ministerie voor Klimaat en Energie zal Gasuniedochter Hynetwork Services (HNS) het transportnet voor waterstof ontwikkelen. Een transportnet voor waterstof is nodig om locaties van productie, vraag en opslag in binnen- en buitenland met elkaar te verbinden. Voor het functioneren van de waterstofmarkt en het transportnet dienen kwaliteitseisen aan het te transporteren waterstof te worden gesteld. Het ministerie voor Klimaat en Energie zal deze kwaliteitseisen vast gaan stellen. Middels deze consultatie wordt u gevraagd naar uw visie op de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt, de rol van kwaliteitscriteria hierbij en de precieze invulling ervan.

 • Modernisering Energieprestatievergoeding huur

  Het Besluit Energieprestatievergoeding huur is in 2016 geïntroduceerd en is toe aan een herziening. Met de Energieprestatievergoeding (EPV) kan de "split-incentive" bij vergaande verduurzaming van huurwoningen opgeheven worden. Zowel om technische als om beleidsmatige redenen is modernisering van de EPV gewenst. Een vereenvoudigde EPV die het verhuurders (meestal corporaties) makkelijker maakt tot hoogwaardige verduurzaming over te gaan, helpt bij de klimaatambities uit het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving.