Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2383 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijziging RWN herkrijging en verlies Nederlanderschap na langdurig verblijf buiten Koninkrijk en EU

  In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat dat het automatisme wordt herzien waarbij Nederlanders met een meervoudige nationaliteit na langdurig verblijf buiten het grondgebied van de Europese Unie het Nederlanderschap verliezen. Voor hen wordt het gemakkelijker het Nederlanderschap te behouden naast hun andere nationaliteit of, voor degenen die het na 1 april 2003 verloren, te herkrijgen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe.

 • Wijz. Tabaks- en rookwarenregeling ivm verbod op kenmerkende aroma's voor verhitte tabaksproducten

  De Europese Commissie heeft in verband met het toegenomen gebruik van verhitte tabaksproducten een gedelegeerde richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn wijzigt de Tabaksproductenrichtlijn. Doel van deze gedelegeerde richtlijn is de regels over kenmerkende aroma’s en verplichte gezondheidswaarschuwingen voor tabaksproducten uit te breiden naar verhitte tabaksproducten. In deze ontwerpregeling wordt deze Europese richtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd.

 • Wijziging Besluit publieke gezondheid ivm maternale kinkhoestvaccinatie in rijksvaccinatieprogramma

  Met dit besluit wordt de maternale kinkhoestvaccinatie toegevoegd aan de opsomming van vaccinaties in het Besluit publieke gezondheid. De maternale kinkhoestvaccinatie valt reeds onder het Rijksvaccinatieprogramma. Met de toevoeging ervan in het Besluit publieke gezondheid gaan de gemeenten medeverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering ervan.  

 • Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een regeling voor, die gemeenten in staat stellen om snel extra infrastructurele voorzieningen te realiseren. Dit is nodig om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te kunnen bouwen door heel Nederland.

 • Frequentieveiling 3,5 GHz 2023

  In 2023 zal de veiling van de vergunningen voor het gebruik van de 3,5 GHz-frequenties plaatsvinden. Ter voorbereiding daarop worden de benodigde besluiten, regelingen en beschikkingen die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van deze veiling openbaar geconsulteerd.

 • Wijziging Vuurwerkbesluit in verband met invoering van een Pyro-pas

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor waarin de pyro-pass en het pyro-passregister nader worden uitgewerkt. Op grond van een Benelux-beschikking is Nederland verplicht de pyro-pass in te voeren in nationale wet- en regelgeving. Dat gebeurt onder andere met deze AMvB.

 • Experimentbesluit BRP dataminimalisatie

  Dit besluit regelt een experiment in de Basisregistratie Personen (BRP). Met een technische vernieuwing wordt de toegang van (overheids)organisaties tot persoonsgegevens beperkt tot de minimaal noodzakelijke informatie over iemand. Dit wordt ook wel ‘dataminimalisatie’ genoemd.

 • Regeling Tijdelijke wet Groningen

  Door de gaswinning uit het Groningenveld ontstaan aardbevingen met ingrijpende gevolgen voor de inwoners van Groningen. Deze aardbevingen kunnen leiden tot onveilige gebouwen en schade. Om deze onveilige situatie te bestrijden is in 2018 besloten de gaswinning in Groningen te beëindigen. Ook is besloten de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in publieke handen te nemen. Met het wetsvoorstel versterken wordt de publieke aanpak van de versterking van gebouwen wettelijk geregeld. Uit het wetsvoorstel versterken volgt de noodzaak verschillende grondslagen uit te werken in lagere regelgeving. Dit voorstel voor een ministeriële regeling is daar een uitwerking van.

 • Startprocedure B3-scholen en hardvochtigheden vso en pro

  Dit wetsvoorstel wijzigt in de eerste plaats de startprocedure van niet-bekostigde scholen, de zogenoemde B3-scholen. Nu start een dergelijke school, en onderzoekt de inspectie daarna pas of aan de wet wordt voldaan. Dat wordt veranderd: de inspectie kan voortaan voordat de school onderwijs verzorgt onderzoek doen. Ten tweede worden twee zogenoemde ‘hardvochtigheden’ in de regelgeving voor het pro en het vso weggenomen.

 • Wijziging subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

  Deze consultatie heeft als doel om input op te halen voor het wijzigen van de subsidieregeling "duurzaam maatschappelijk vastgoed". Via deze regeling kunnen eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet worden gekomen in de kosten die zij maken om te verduurzamen. Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving.