Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2624 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijzigingswet Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012

  Het voorliggende conceptwetsvoorstel ziet op een wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 als gevolg van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt octrooigerecht (Rechtspraakverdrag) en Verordening (EU) 1257/2012.

 • Wet bevordering internationalisering hoger onderwijs

  Doel wetsvoorstel is bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs: - een verbeterde regeling voor het verzorgen van gezamenlijk hoger onderwijs met Nederlandse en buitenlandse instellingen - een gewijzigde regeling van de studiekeuzeactiviteiten voor studenten met een buitenlandse vooropleiding - uitbreiding van de bevoegdheid van het college voor promoties ook andere personeelsleden dan hoogleraren aan te wijzen als promotor Daarnaast een aantal technische verbeteringen

 • Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening

  Deze consultatie betreft de wijziging van de Arbowet met het oog op het versterken van de arbodienstverlening.

 • (aanvulling) Wijziging Mijnbouwbesluit

  (Zie de geel gemarkeerde tekst in de documenten onderaan de webpagina) Aanvulling Wijziging van het Mijnbouwbesluit in verband met het toezicht op de naleving bij opsporing en winning van een delfstof.

 • Wet herpositionering taken NZa en deregulering

  Met dit wetsvoorstel worden de volgende doelen gediend: a. Een duidelijke positionering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als robuuste en onafhankelijke toezichthouder; b. Deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel); c. Bevorderen contractering via macrobeheersinstrument.

 • Wetsvoorstel doorberekenen toezichtkosten

  Deze consultatie betreft het doorberekenen van de toezichtkosten.

 • Besluit voorschriften keuzedelen

  Met het Wetsvoorstel herziening kwalificatiestructuur mbo zijn de keuzedelen in het mbo geïntroduceerd. In dit besluit worden enkele zaken in dit kader nader geregeld. Het gaat daarbij onder andere om de omvang van de keuzedeelverplichting en nadere voorschriften voor de examinering en diplomering als gevolg van de invoering van keuzedelen.

 • Wijziging vd Wegenverkeerswet 1994 ivm kentekenen tractoren en voertuigen beperkte snelheid

  Het wetsvoorstel bevat de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van de kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtractoren, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines. Aanleiding is de motie Kuiken (2012–2013, 29 398 nr. 356) waarin is verzocht om, in het belang van de verkeersveiligheid en gelijke concurrentieverhoudingen, over te gaan tot kentekening van genoemde voertuigen.

 • Ontwerp besluit wijziging van het Besluit gegevensverwerving CBS

  Het besluit actualiseert welke partijen specifieke gegevens dienen te verstrekken aan het CBS; a. actualisatie van rechtspersonen in artikel 1 van het Besluit gegevensverwerving CBS; b. actualisatie van standaard bedrijfsindeling; c. mogelijke verplichting aan groepsmaatschappijen om één gecombineerde opgave aan te leveren; d. mogelijke verplichting voor agrariërs om specifieke landbouwgegevens aan te leveren; e. het CBS krijgt toegang tot de gegevens uit het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO).

 • Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen

  Het ministerie van Economische Zaken wil eenieder graag in de gelegenheid stellen zijn/haar mening te geven over de inhoud van het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.