Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2284 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • wetsvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden

  Wetsvoorstel ter verruiming van fouilleerbevoegdheden van de politie: burgemeester kan voor maximaal 12 uur een gebied aanwijzen waar de politie op (mondeling) bevel van (hulp)officier van justitie preventief fouilleert op wapens; burgemeester kan zo’n gebied ook in noodverordening aanwijzen; onderzoek aan kleding en tassen bij arrestatie; verruiming fouilleerbevoegdheden bij insluiting in politiecel.

 • Interventiewet

  Het ontwerpwetsvoorstel voorziet in een aanvulling van het wettelijke instrumentarium van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet. Doel van deze aanvulling is om de interventiemogelijkheden ten aanzien van financiële ondernemingen uit te breiden.

 • Besluit op afstand uitleesbare energiemeters

  Dit besluit vloeit voort uit de wijziging van de elektriciteits- en gaswet waarmee de op afstand uitleesbare energiemeter (slimme meter) en het leveranciersmodel geïntroduceerd worden. Het besluit betreft de functionele eisen die gesteld worden aan de slimme meter.

 • Wet gebruik Friese taal

  De consultatie betreft een conceptwetsvoorstel voor een Wet gebruik Friese taal

 • Wijziging Wet-informatie-uitwisseling ondergrondse netten

  De Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) regelt de informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders over de ligging van kabels en leidingen. De wet zal worden gewijzigd en wordt hierbij geconsulteerd.

 • AMvB ter uitvoering van het NRF

  Geconsulteerd wordt het ontwerp van een Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet, in verband met de implementatie van het gewijzigd Europees regelgevend kader voor elektronische communicatie

 • Rijkswet op het Nederlanderschap

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de voorwaarden waaronder het Nederlanderschap wordt verkregen of verleend.

 • Kwalificatie-eisen Engels en loopbaan en burgerschap

  Deze AMvB legt de inhoud vast van loopbaan en burgerschap voor alle mbo-niveaus (bijlage 1, pag. 7 t/m 9) en het generieke onderdeel Engels voor mbo op niveau 4 ( bijlage 2, pag. 10 t/m 19). Bij het generieke onderdeel Engels geldt voor lezen en luisteren niveau B1 en voor schrijven, spreken en gesprekken voeren niveau A2.

 • Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

  Aanpassing en verbetering van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

 • Besluit gezelschapsdieren

  Het conceptbesluit stelt regels over de bedrijfsmatige handel, fok en opvang van gezelschapsdieren. Het besluit bevat onder andere voorschriften over het fokken en socialiseren van gezelschapsdieren, de vakbekwaamheid van beheerders, de huisvesting en de verzorging van het dier. Het besluit vervangt het Honden- en kattenbesluit 1999. Het besluit bevat waar mogelijk doelvoorschriften. Doelvoorschriften geven de ruimte aan de betrokken sectoren om te komen tot vrijwillige certificering.