Indexering tarieven 2018 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen tot wijziging - per 1 januari 2018 - van de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen. In afwachting van de herzienining tarievenstelsel (verwachting was voorjaar 2017), zijn de tarieven voor het laatst geïndexeerd (inflatiecorrectie) per 1 januari 2016. Aangezien er nog geen herziening is, is besloten de tarieven met een inflatiecorrectie aan te passen voor de jaren 2016 en 2017.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-11-2017
Einddatum consultatie 13-12-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doel van de wijziging:
De tariefregelingen vermelden de nieuwe tarieven, tarieven die per 1 januari 2018 in werking treden. Tevens zijn in de regelingen een aantal nieuwe producten/vergunningen met de bijbehorende tarieven opgenomen. Het betreft ontheffingen op het gebied van bijzonder spoor en vergunningen op het gebied van luchtvaart.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt:
Taxiondernemers, taxichauffeurs, wegvervoerders, reders, vissers, spoorondernemingen, piloten en de luchtvaartsector in het algemeen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgenomen tarieven betreffen een verhoging om in de pas te blijven lopen met de kostenontwikkeling. In reële termen blijven de tarieven ongewijzigd.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden en betrokkenen kunnen hun reactie geven op de voorgenomen indexering van de tarieven.
En kunnen de volgende concept wijzigingen in hun reactie betrekken:
- Concept wijziging Regeling Luchtvaart 2008;
- Concept wijziging tarievenregelingen Scheepvaart;
- Concept wijziging Regeling Spoorwegwet 2012.
Door de vaste opmaak van de internetconsultatiepagina kloppen de vaste kopjes boven de regelingen niet. Zo staat er onderstaand ten onrechte 'beleidsvoornemen' of 'ontwerp toelichting' voor in plaats van 'conceptregeling'.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Bekendmaking Regeling Tarieven Luchtvaart 2018

Bron: wetgevingskalender.overheid.nl

Bekendmaking wijziging Regeling tarieven schepenwet en Regeling tarieven scheepvaart 2005

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl