Wijziging Kaderwet zbo's en Kaderwet adviescolleges

Na de evaluatie van de Kaderwet zbo’s (2018) zijn maatregelen aangekondigd waarvoor een wetswijziging nodig is: aanpassing openbaarmakingswijze van nevenfuncties van zbo-leden; verduidelijking verzendmoment van het jaarverslag aan Staten-Generaal; afschaffing jaarlijkse doelmatigheidstoets; invoering mogelijkheid van ministeriële regels over de evaluatie van zbo’s. De Kaderwet adviescolleges krijgt een bepaling over overdracht van archiefbescheiden na opheffing van een college.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-11-2020
Einddatum consultatie 13-12-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10919
Onderwerpen Organisatie en beleid Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

zelfstandige bestuursorganen, tijdelijke en eenmalige adviescolleges, ministeries

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel betreft het interne organisatierecht van de rijksoverheid en heeft met name gevolgen voor zbo’s en ministeries. Zij zullen hun interne werkwijze en onderlinge afspraken moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Voor wat betreft de aanpassingen omtrent het jaarverslag en de openbaarmaking van nevenfuncties wordt de regelgeving versimpeld.

Door het moderniseren van publicatie- en verantwoordingsverplichtingen wordt de informatie over het functioneren van het zbo kwalitatief beter en gemakkelijker vindbaar, ook voor burgers.

De financiële gevolgen van onderhavig wetsvoorstel voor de zbo’s zijn beperkt. De kosten voor het publiceren op internet van de nevenfuncties van de leden van het zbo zullen beperkt zijn. Bovendien is het voor menig zbo al bestaande praktijk. Daar staat tegenover dat de kosten gemoeid met de terinzagelegging van die nevenfuncties en het doelmatigheidsverslag wegvallen.
Voor de ministeries vervalt de verplichting de nevenfuncties van zbo-bestuurders ter inzage te leggen. De daarmee gemoeide kosten vervallen ook.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het voorstel kan worden gereageerd.

Downloads

  • Concept regeling

    Conceptwetsvoorstel Wijziging Kaderwet zbo's en Kaderwet adviescolleges versie voor internetconsultatie

  • Ontwerp toelichting

    ConceptMvT Wijziging Kaderwet zbo's en Kaderwet adviescolleges versie voor internetconsultatie

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Kaderwet adviescolleges

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Bron: wetten.overheid.nl