Schorsingstermijn kentekenbewijs

Per 1 januari 2014 is met de wijziging van de Wegenverkeerswet de vaststelling van de schorsingtermijn van de geldigheid van een kentekenbewijs gedelegeerd naar ministeriële regeling (Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling). Hiermee wordt het mogelijk de schorsingstermijn relatief eenvoudig aan te passen en indien wenselijk andere termijnen te hanteren voor verschillende voertuigcategorieën.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-05-2014
Einddatum consultatie 09-06-2014
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de beoogde wijziging van de regelgeving is het reduceren van administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven. Door een langere of flexibelere termijn vast te stellen voor het schorsen van de geldigheid van het kenteken kan worden voorzien in specifieke behoefte van voertuigeigenaar voor het schorsen van voertuigen en kan worden voorkomen dat ieder jaar de termijn verlengd moet worden.
De huidige schorsingstermijn is nog niet aangepast en blijft voorlopig 1 jaar en geldt voor alle voertuigcategorieën/kentekens.

Huidige regels schorsen
Als een voertuigeigenaar zijn voertuig voor langere tijd niet gebruikt is het mogelijk de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en de verplichte APK tijdelijk stop te zetten. Daarvoor moet het kenteken worden geschorst. Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat de schorsing wordt aangemeld. Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg rijden of staan. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch af. Schorsen kan digitaal, bij kentekenloketten van PostNL en balies van de RDW.

Voor verschillende voertuigcategorieën gelden andere tarieven. Er is ook een speciale schorsingsregeling voor verzamelaars. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de RDW (www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Tijdelijk-niet-gebruiken-.aspx?path=Portal/Particulier/Auto/Tijdelijk niet gebruiken)

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eigenaren van personenauto’s, bedrijfsauto’s, motoren, brom- en snorfietsen en overige kentekenplichtige voertuigen.

Verwachte effecten van de regeling

Met de wijziging van de regelgeving wordt de schorsingstermijn aangepast om zo beter aan te sluiten op het gebruik van voertuigen en te zorgen voor een lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven.

Doel van de consultatie

Burgers, bedrijven en branche bevragen naar de behoefte van het verlengen en/of flexibeler maken van de schorsingstermijn op het kentekenbewijs. Op basis van de resultaten zal IenM een beleidsvoornemen formuleren en samen met de RDW concrete uitwerking hieraan geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Inmiddels is de vaststelling van de schorsingstermijn gedelegeerd naar lagere regelgeving. Er dient een besluit te worden voorbereid over een nieuwe schorsingstermijn. De in de vragen genoemde punten verdienen nader onderzoek.

Bij de beantwoording van de vragen worden de volgende aandachtspunten meegegeven:
- Het is niet mogelijk te schorsen voor onbepaalde tijd. Schorsen is bedoeld om een eigenaar/houder van een voertuig voor een beperkte tijd te vrijwaren van de voertuigverplichtingen. Schorsen zonder eindtermijn is strijdig met de uitgangspunten van de Wegenverkeerswet. Door in principe oneindig te kunnen schorsen verdwijnt de prikkel het voertuig op de wettelijke voorgeschreven wijze over te dragen of uit de registratie te halen. Deze optie zal dan ook niet worden meegenomen in de standpuntbepaling van het ministerie van IenM.
- Bij de aanvraag van de schorsingstermijn moet de keuze voor termijn vooraf worden bepaald, omdat aan de termijn een tarief gekoppeld zit dat direct moet worden vergoed. Het is niet mogelijk het tarief naar rato terug te geven als de schorsing eerder dan de gekozen termijn wordt beëindigd.

Meer informatie