Lagere regelgeving implementatie vierde spoorwegpakket

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de implementatie voor van het Europese Vierde Spoorwegpakket. Het wetsvoorstel is eerder geconsulteerd en in maart 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Nu volgt de implementatie van het Vierde Spoorwegpakket in lagere regelgeving. Deze lagere regelgeving wordt hierbij ter consultatie voorgelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-09-2018
Einddatum consultatie 09-11-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9084
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De spoorsector
• Spoorwegondernemingen
• Conformiteit beoordelende instanties

De Europese wetgever beoogt met het Europese Vierde Spoorwegpakket de spoorwegmarkt geleidelijk open te stellen. Het pakket bestaat uit zes wetgevingsvoorstellen. Deze voorstellen zijn onder te verdelen in een technische pijler en een marktpijler. Het Vierde Spoorwegpakket schrijft voor dat de wetgevingsvoorstellen voor de marktpijler uiterlijk op 25 december 2018 geïmplementeerd moeten zijn in nationale wetgeving. Voor de technische pijler is dit uiterlijk op 16 juni 2019. De implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket wordt beleidsarm en dus één-op-één in de nationale wetgeving doorgevoerd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de technische pijler verwacht de Europese Commissie:
• dat de nieuwe procedures voor veiligheidscertificaten, voertuigvergunningen en typegoedkeuringen een aanmerkelijke verlaging van de administratieve lasten tot gevolg kan hebben;
• een verkorting van de doorlooptijd van procedures voor spoorwegondernemingen die in meerdere lidstaten actief zijn;
• een verkorting van de doorlooptijd voor aanvragers van voertuigvergunningen of typegoedkeuringen voor spoorvoertuigen, waarmee men wil gaan rijden op delen van het netwerk in meerdere lidstaten.

Het is na de implementatie van het pakket niet langer nodig om in elke afzonderlijke lidstaat de betreffende procedures te doorlopen. Dat kan dan door middel van een One Stop Shop en één procedure.

Voor de marktpijler geldt dat Spoorwegondernemingen vanaf 2020 in een lidstaat recht op toegang tot de spoorinfrastructuur krijgen om binnenlandse personenvervoersdiensten per spoor uit te voeren, zonder dat er sprake is van een openbare dienstcontract (in NL een concessie).
Dit recht kan worden beperkt in het geval het economisch evenwicht van het bestaande openbare dienstcontract in gevaar komt. Lidstaten behouden daarnaast, zij het onder voorwaarden die vanaf 2023 ingaan, de mogelijkheid om vervoerconcessies voor personenvervoer per spoor onderhands te gunnen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de concept besluiten en regelingen inclusief de toelichtingen kan worden gereageerd.

De consultatie voor de technische pijler omvat concepten voor:
- Een AMvB tot wijziging van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen en het Besluit spoorverkeer. Het onderdeel dat het Besluit Onderzoeksraad voor Veiligheid wijzigt, is afkomstig van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit onderdeel doorloopt een eigen separate procedure;
- De nieuwe Regeling interoperabiliteit en veiligheid spoorwegen. Deze regeling wijzigt tevens een aantal bestaande regelingen, m.n. de Regeling indienststelling spoorvoertuigen. De tarieven voor de gewijzigde handelingen van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) worden op een later moment separaat in consultatie gebracht.

De consultatie voor de marktpijler omvat concepten voor:
- Een wijziging van het Besluit personenvervoer2000 ten behoeve van een betere uitvoering van de rechtstreekswerkende gewijzigde PSO-verordening;
- Een nieuwe ministeriële regeling “Regeling benoembaarheid bestuurders en commissarissen beheerder”, ter implementatie van de gewijzigde SERA-richtlijn.

De implementatie van de marktpijler leidt ook tot wijziging van de Beheerconcessie 2015-2025, welke verleend is aan ProRail. Voor deze wijziging wordt de procedure gevolgd zoals vermeld in artikel 18 en 18a van de Spoorwegwet. Deze wijzigingen vallen hiermee buiten deze internetconsultatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Spoorwegwet

Bron: wetten.overheid.nl