Belasting op luchtvaart

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” heeft het kabinet afgesproken dat een belasting op luchtvaart zal worden geïntroduceerd met vanaf 2021 een opbrengst van structureel € 200 miljoen per jaar. Daarbij zijn drie sporen benoemd. Na afloop van de consultatieperiode zal het kabinet besluiten welk spoor verder wordt uitgewerkt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2018
Einddatum consultatie 05-09-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De consultatie is breed opgezet. Zowel betrokkenen vanuit het bedrijfsleven, milieuorganisaties, bewonersorganisaties en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd te reageren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten van verschillende varianten van een belasting op luchtvaart zijn onderzocht door CE Delft. Voor een samenvatting van deze effecten kan worden verwezen naar blz. 5 tot en met 15 van het bij deze consultatie gevoegde onderzoek.

Waarop kunt u reageren

In deze internetconsultatie legt het kabinet u een aantal vragen voor die van belang zijn voor de keuze welk spoor verder wordt uitgewerkt. U kunt ervoor kiezen een reactie te geven op alle vragen of slechts op een deel daarvan. Uiteraard kunt u in uw reactie ook zaken aan de orde stellen waar niet expliciet een vraag over wordt gesteld, maar die naar uw mening in dit kader ook van belang zijn. U wordt verzocht uw reactie zo veel mogelijk te beargumenteren.

Downloads

Overige documenten

  • Infographic vliegbelasting

  • Onderzoeksrapport CE Delft Economische en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting

  • Overzicht varianten belasting op luchtvaart