Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Onderhoudswijziging Regeling voertuigen 2020

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van uiteenlopende aard in de Regeling voertuigen, de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK en de Regeling aanpassing voertuigen. Deze wijziging vindt plaats in het kader van het periodiek onderhoud aan de Regeling voertuigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-11-2020
Einddatum consultatie 11-12-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11396
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De Dienst Wegverkeer (RDW);
• Garagebedrijven met een erkenning APK en Gas.

Doel van de regeling:
De meeste wijzigingen hebben betrekking op de permanente eisen die worden gesteld aan voertuigen. Dit zijn de veiligheids- of milieueisen die gelden als het voertuig wordt gebruikt op de weg en waarop wordt gecontroleerd bij de APK. In de regeling wordt op diverse punten nauwer aangesloten bij internationale en Europese toelatingseisen en worden situaties ongedaan gemaakt waarbij de permanente eisen strenger waren dan de toelatingseisen. Verder worden er in de regeling diverse omissies en inconsistenties hersteld.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingen in deze regeling leiden in het algemeen niet tot een verhoging van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven, met uitzondering van een tweetal wijzigingen die betrekking hebben op de wijziging van de keuringslocaties van de erkenninghouders APK en Gas. De totale kosten voor het aanpassen van de meetlocatie worden geschat op € 106.875,-. De totale kosten voor de benodigde controle van de hefinrichting of aanpassing van de vloer worden geschat respectievelijk op tussen de € 47.500,- en € 95.000,- of op € 1.197.000,-. Deze kosten staan verder beschreven in de toelichting bij de regeling. Gelet op deze kosten en de tijd die nodig is om deze wijzigingen door te voeren, is er voor gekozen om de inwerkingtreding van deze eisen te bepalen op 1 januari 2022. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de overige wijzigingen is voorzien per 1 januari 2021.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 11 december 2020 via deze website reageren op de gehele regeling en de bijbehorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling aanpassing voertuigen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling voertuigen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling