Toevoeging nationale standaard voor uitwisselen van e-orders via Peppol

Een Peppol BIS 3 order is een elektronisch bericht dat via het Peppol-netwerk uitgewisseld kan worden tussen afnemers en hun leveranciers. Binnen dit internationale netwerk biedt Peppol de mogelijkheid om een set met landspecifieke eisen toe te voegen. De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) adviseert om géén landspecifieke eisen toe te voegen aan de Peppol BIS 3 order. De NPa wil dit voorlopige advies toetsen aan de wensen van de markt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-04-2021
Einddatum consultatie 31-05-2021
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

* Marktpartijen die gebruik maken van e-ordering

* Softwareleveranciers die e-ordering ondersteunen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De NPa heeft, in samenspraak met NPa serviceprovider community, geconcludeerd dat er géén behoefte is aan landspecifieke eisen voor het Peppol BIS 3 order-standaard. De volgende stap is om deze uitkomst voor te leggen aan marktpartijen en softwareleveranciers die daadwerkelijk documenten gaan verzenden in de Peppol BIS 3 order-standaard zullen verzenden en ontvangen.

Daarnaast wil de NPa ook graag vanuit de markt vernemen of er knelpunten zitten in het BIS 3 order-proces en het bijbehorende bericht. Bijvoorbeeld of er bepaalde processen niet worden ondersteund of dat er velden ontbreken die van belang zijn voor een of meerdere branches om de Peppol BIS 3 order-standaard te implementeren.

Waarop kunt u reageren

Hieronder staan een aantal vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Aanvullende BIS 3 order-informatie vindt u onder 'downloads'. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld voor extra achtergrondinformatie. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Vraag 1: Vindt u dat er landspecifieke eisen toegevoegd moeten worden aan de Peppol BIS 3 order? Zo ja, welke en waarom?

Vraag 2: Voorziet u problemen als er geen landspecifieke eisen aan de Peppol BIS 3 order toegevoegd worden? Zo ja, welke mogelijke problemen zouden er kunnen optreden?

Vraag 3: Vindt u dat het Peppol BIS 3 order-bericht het e-ordering proces op de juiste manier kan ondersteunen? Zo nee, wat ontbreekt er?

Vraag 4: Vindt u dat er velden in het Peppol BIS 3 order-bericht ontbreken? Zo ja, welke velden ontbreken?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

De Nederlandse Peppolautoriteit

Bron: www.peppolautoriteit.nl

What is Peppol? (Engelstalig)

Bron: peppol.eu