Regeling recyclingpercentage drankenkartons

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Regeling recyclingpercentage drankenkartons voor. Met de regeling wordt een minimumrecycling percentage voor drankenkartons toegevoegd aan de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) voor verpakkingen. Het doel is om de recycling van drankenkartons te bevorderen, een gelijk speelveld te creëren en ongewenste verschuivingen in het gebruik van verpakkingsmateriaal tegen te gaan en de transparantie in de keten te verbeteren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-06-2022
Einddatum consultatie 28-07-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14030
Onderwerpen Afval

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bedrijven die dranken in een drankenkarton in de handel brengen.

Doel van de Regeling
Het verpakkend bedrijfsleven heeft een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) die hen verplicht verpakkingsafval in te zamelen en te recyclen. Doel van deze UPV is om de milieudruk van verpakkingsafval te verminderen en om circulariteit te bevorderen. Het bedrijfsleven moet daarvoor verschillende inzamel- en recyclingdoelen halen.
Drankenkartons zijn een specifieke verpakking, samengesteld uit verschillende materialen. Ze worden sinds 2015 ingezameld, er is echter geen specifieke inzamel- of recyclingdoelstelling voor drankenkartons. Daardoor is het onduidelijk hoeveel door huishoudens ingezamelde drankenkartons gerecycled worden, en er is geen prikkel de recycling van drankenkartons te verbeteren. Ook stappen bedrijven over (van bv. plastic flessen) naar drankenkartons, omdat voor drankenkartons de UPV- en ook statiegeldeisen minder streng zijn. Dit laatste geeft een risico op toename van zwerfafval van drankenkartons.

De staatssecretaris IenW heeft besloten en aan de Tweede Kamer gemeld (kamerstuk 28 694, nr. 150), een recyclingdoelstelling voor drankenkartons aan de UPV toe te willen voegen. Dat gebeurt door een minimumpercentage in een ministeriële regeling op te nemen. Doel is de recycling van drankenkartons te bevorderen, een gelijk speelveld te creëren en ongewenste verschuivingen in het gebruik van verpakkingsmateriaal tegen te gaan en de transparantie in de keten te verbeteren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect van de regeling zal zijn dat de recycling van drankenkartons wordt bevorderd, van
• circa 31 gewichtsprocent nu;
• 40 gewichtsprocent in 2025;
• 55 gewichtsprocent per 2030 en voor opvolgende kalenderjaren.
Daarnaast ontstaat er een gelijk speelveld, transparantie in de keten, en worden ongewenste verschuivingen in het gebruik van verpakkingsmateriaal tegengegaan.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 7 juli 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Wat vindt u van de voorgestelde recyclingspercentages?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling : Regeling beheer verpakkingen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling : Regeling verslaglegging verpakkingen

Bron: wetten.overheid.nl

Onderzoek WUR: Recycling van Nederlandse drankenkartons

Bron: www.rijksoverheid.nl