Regeling verslaglegging verpakkingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een ministerie regeling voor. In de regeling worden nadere eisen gesteld aan de wijze waarop het verpakkende bedrijfsleven verslag moet doen over in regelgeving vastgelegde doelen voor recycling en hergebruik. Deze regeling vervangt een oude ministeriele regeling verslaglegging.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2021
Einddatum consultatie 27-08-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9458
Onderwerpen Afval

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Het verpakkende bedrijfsleven;
• Stichting Afvalfonds Verpakkingen;
• ILT.

Doel van de regeling:
Bedrijven die producten in een verpakking op de Nederlandse markt brengen, hebben de verplichting deze verpakkingen in te zamelen en minimumpercentages daarvan opnieuw te gebruiken of te recyclen. Deze minimumdoelen zijn vastgelegd in het Besluit beheer verpakkingen 2014. Deze ministeriële regeling bevat bepalingen over de hoeveelheden en percentages hergebruikte en gerecyclede verpakkingen, hoe die moeten worden gemeten en welke gegevens het verpakkende bedrijfsleven in haar verslag moet opnemen.
De regeling heeft als doel om op een eenduidige en transparante wijze tot de gewenste gegevens en verslag te komen en daarmee ook de toezichthouder – ILT – in staat te stellen om te controleren of de doelstelling zijn nagekomen. Tevens heeft Nederland deze gegevens nodig om aan de EU te kunnen rapporteren over de hoeveelheden hergebruikte en gerecyclede verpakkingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verpakkende bedrijfsleven voert haar verplichtingen gezamenlijk uit via Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Het Afvalfonds stelt jaarlijks een verslag op namens alle verpakkende bedrijven. Met deze regeling worden de eisen waaraan het verslag moet voldoen nader geëxpliciteerd.
De voorgestelde regeling is gebaseerd op de EU-verslagleggingsregels en –tabellen. Daarin is ook het punt in de keten waarop de hoeveelheid gerecycled materiaal moet worden meten aangescherpt. Met deze regeling wordt deze aangescherpte meetmethode voor Nederland vastgelegd.

Waarop kunt u reageren

De Rijksoverheid krijgt graag reactie op de vraag of de regeling helder, logisch en uitvoerbaar is. Ook wil de Rijksoverheid graag weten of er zaken worden gemist en nog nadere aanvulling behoeven. U kunt tot en met 27 augustus 2021 reageren op ieder onderdeel van de regeling en de toelichting. Dit betreft concreet o.a.:
• De verschillende onderdelen van het verslag;
• De wijze waarop de hoeveelheid verpakkingen op de markt moet worden vastgesteld;
• De wijze waarop de hoeveelheid verpakkingen die opnieuw gebruikt wordt bepaald;
• De wijze waarop de hoeveelheid verpakkingen die gerecycled zijn wordt bepaald;
• De wijze waarop verpakkingen die buiten Nederland worden gerecycled in het verslag moeten worden opgenomen;
• De wijze waarop verpakkingen die chemische worden gerecycled wordt bepaald.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling formulier verslaglegging verpakkingen

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling uitvoeringsbesluit (EU) 2019/665 tot wijziging beschikking

Bron: eur-lex.europa.eu

Te implementeren regeling EU-verpakkingenrichtlijn (Richtlijn 94/62/EG)

Bron: eur-lex.europa.eu

Te implementeren regeling Beschikking tot vaststelling van de tabellen 2005/270/EG

Bron: eur-lex.europa.eu

publicatie in de Staatscourant

Bron: www.officielebekendmakingen.nl