Besluit uitdrukkingsvaardigheid en meerwaarde anderstalig onderwijs

Met de Wet taal en toegankelijkheid wordt de WHW aangepast op onderdelen die zien op de taal waarin het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen. Daarnaast is de inspanningsplicht voor (bekostigde) onderwijsinstellingen om zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het onderwijs te richten op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van studenten aangepast. In de AMvB worden nadere regels gesteld m.b.t. deze onderdelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-10-2020
Einddatum consultatie 13-11-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11846
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Hogeronderwijsinstellingen, studenten hoger onderwijs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor betrokkenen vloeien met name voort uit het onderliggende wetsvoorstel (WTT). Deze gevolgen krijgen concrete vorm met de invulling in deze amvb.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op de amvb inclusief de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen