Uitvoeringsbesluit WVO 20xx

Met de Wet voortgezet onderwijs 20xx wordt de huidige Wet op het voorgezet onderwijs vervangen door een consistente, toegankelijke en voor de praktijk beter bruikbare wet. Dit besluit strekt ter uitvoering van de nieuwe wet en volgt de opzet daarvan. In het besluit zijn diverse onderwerpen samengebracht die voorheen waren opgenomen in aparte besluiten. Net als de WVO 20xx heeft ook dit besluit mede betrekking op Caribisch Nederland.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-02-2020
Einddatum consultatie 09-03-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 6797
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolleiders, docenten, ouders, leerlingen, burgers, DUO, CvTE, inspectie, de VO-raad, scholen in (Europees en Caribisch) Nederland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zowel de tekst van de artikelen als de toelichting daarop is toegankelijker geformuleerd en gerangschikt. Dat draagt naar verwachting bij aan de begrijpelijkheid van de rechten en plichten voor degenen die deze moeten naleven en handhaven. Omdat de ordening en nummering van de artikelen zijn gewijzigd, zal dit moeten worden aangepast door partijen die ernaar verwijzen in eigen communicatie.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele besluit inclusief de toelichting worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

WVO 20xx

Bron: www.tweedekamer.nl