Concept AMvB Verkeerverdelingsregel tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA)

De komende jaren zal de vraag naar luchtvervoer verder toenemen en het maximum aantal toegestane vliegtuigbewegingen op AAS worden bereikt. Juist vanwege het belang van (inter)continentale verbindingen op AAS voor de Nederlandse economie, moet de schaarse capaciteit op AAS worden benut door intercontinentaal verkeer en feeder verkeer. Met een verkeersverdelingsregel tussen AAS en LA kan hieraan invulling gegeven worden (selectiviteitbeleid).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Link toegevoegd, 15 maart 2021

Het herziene Besluit (dat in 2019 in internetconsultatie is geweest) is op 9 februari 2021 in het Staatsblad gepubliceerd. In de toelichting geeft het ministerie een reactie op zowel de internetconsultatie van 2017 als die van 2019. De in werking treding wordt beschreven in artikel 7.

Link toegevoegd, 17 januari 2019

.

Herziene VVR in internetconsultatie, 17 januari 2019

Deze versie is 4-12-2018 ingetrokken, zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/12/04/notificatie-van-een-verkeersverdelingsregel-vvr Een herzien concept ligt ter consultatie van 17-1 t/m 7-2: www.internetconsultatie.nl/herzien_concept_amvb_verkeerverdelingsregel_schiphol_lelystad
NB: van 11-1 t/m 21-2 loopt ook de zienswijzeprocedure voor luchthaven Lelystad, zie www.platformparticipatie.nl/luchthavenlelystad