Concept AMvB Verkeerverdelingsregel tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA)

De komende jaren zal de vraag naar luchtvervoer verder toenemen en het maximum aantal toegestane vliegtuigbewegingen op AAS worden bereikt. Juist vanwege het belang van (inter)continentale verbindingen op AAS voor de Nederlandse economie, moet de schaarse capaciteit op AAS worden benut door intercontinentaal verkeer en feeder verkeer. Met een verkeersverdelingsregel tussen AAS en LA kan hieraan invulling gegeven worden (selectiviteitbeleid).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-11-2017
Einddatum consultatie 06-12-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Selectiviteitbeleid behelst de keuze van het kabinet dat AAS primair is bedoeld voor het (inter)continentale hub- en mainportgebonden verkeer. De regionale luchthavens (Eindhoven en Lelystad) richten zich voornamelijk op point-to-point en vakantieverkeer. Het selectiviteitbeleid is kabinetsbeleid hetgeen recent politiek is bevestigd en gebaseerd is op het Aldersakkoord (2008), de Luchtvaartnota (2009) en de Actieagenda Schiphol (2016).

Met een verkeersverdelingsregel tussen AAS en LA kan invulling worden gegeven aan het selectiviteitbeleid, indien de marktbenadering van de exploitant van de luchthavens (Schiphol Group) niet het beoogde resultaat oplevert. De Europese Commissie moet uiteindelijk de maatregel goedkeuren.

Doel van de regel is:
• Vakantievluchten verplaatsen van AAS naar LA;
• De capaciteit op LA exclusief beschikbaar stellen voor verkeer dat is verplaatst van AAS;
• De vrijgekomen capaciteit op Schiphol, als gevolg van de regel, exclusief beschikbaar stellen voor intercontinentaal verkeer en feeder verkeer.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt:
• Luchtvaartmaatschappijen die opereren vanaf Schiphol;
• Luchtvaartmaatschappijen die vanaf Lelystad Airport willen opereren;
• Passagiers;
• Schiphol Group;
• Slotcoördinator;
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Als gevolg van de regel wordt capaciteit op Schiphol voor intercontinentaal verkeer en feeder verkeer gecreëerd;
• Als gevolg van de regel wordt de capaciteit op Lelystad benut door vakantieverkeer afkomstig van Schiphol;
• Als gevolg van de regel worden vakantiebestemmingen (gefaseerd) verplaatst van AAS naar LA.

Waarop kunt u reageren

Geïnteresseerden kunnen op de volgende documenten reageren:
1) Concept AMvB verkeersverdelingsregel;
2) Concept artikelsgewijze toelichting op de AMvB verkeersverdelingsregel;
3) Concept nota van toelichting bij de AMvB verkeersverdelingsregel;
4) Concept regeling verkeersverdelingsregel;
5) Concept nota van toelichting bij de regeling verkeersverdelingsregel.

Uw reactie kunt u tot en met 6 december 2017 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Bijlagen zijn in het Engels vanwege het internationale karakter van deze maatregel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Link naar internetconsultatie over herzien concept VVR:

Bron: www.internetconsultatie.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl