Wijziging bijlagen IVe, IVf, XIX en XXXIII bij de Omgevingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van bijlagen bij de Omgevingsregeling. De aanpassing voert actuele wijzigingen in bestaande regelgeving op het gebied van geluid door in de bijlagen van de Omgevingsregeling. Daarnaast wordt de geluidemissie van het wegverkeer aangepast aan de huidige werkelijkheid. Ook wordt er een nieuwe spoorvoertuigcategorie toegevoegd aan het rekenvoorschrift voor spoorweglawaai.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-06-2022
Einddatum consultatie 27-07-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14206
Onderwerpen Organisatie en beleid Spoor Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Beheerders van wegen en spoorwegen;
• Gemeenten.

De regeling heeft als doel technische wijzigingen door te voeren vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarmee worden wijzigingen in de Europese richtlijn Omgevingslawaai overgebracht naar bijlagen IVe, IVf, XIX en XXXIII van de Omgevingsregeling.
Ook wordt het rekeninstrumentarium voor voertuigemissies geactualiseerd, zodat de kentallen meer in overeenstemming zijn met de huidige stand van de techniek.
En er wordt een rekenregel toegevoegd voor de zogenoemde geluiddiffractor op een scherm. Hiermee kan het effect van deze innovatieve maatregel worden berekend.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De meeste wijzigingen zijn vooral van technisch-juridische aard. De actualisatie van emissiekentallen zorgt ervoor dat de berekeningen van de geluidbelasting beter kloppen met de werkelijke geluidbelasting. Tegelijkertijd met deze aanpassing wordt in een afzonderlijke wijziging van de Omgevingsregeling de zogenaamde “aftrek stille banden” afgeschaft (artikel 3.9 Omgevingsregeling).
Bij berekening met de geactualiseerde emissiekengetallen wordt de berekende geluidsbelasting langs wegen met een hoge maximumsnelheid (>80 km/u) naar verwachting hoger dan de huidige berekeningen. Bij wegen met een lage maximumsnelheid (50 km/u en lager) levert berekening met de nieuwe kengetallen naar verwachting een lagere geluidsbelasting op.

• Voor Rijkswaterstaat heeft de actualisatie tot gevolg dat zij in meer situaties geluidmaatregelen moeten treffen.
• Voor gemeentes heeft de actualisatie gevolgen voor de eisen die aan de geluidisolatie van woningen worden gesteld.
• Voor ProRail betekent de toevoeging van de nieuwe spoorvoertuigcategorie 12 dat de berekeningen blijven aansluiten bij het daadwerkelijk spoorgebruik. Door de instroom van dit nieuwe materieeltype gaat de berekende geluidbelasting omlaag.
• Voor infrabeheerders is de geluiddiffractor op scherm, zowel langs de weg als langs het spoor, een extra mogelijkheid om het geluid langs de infrastructuur te beheersen. Door toevoeging van de rekenregel aan de rekenvoorschriften kan per situatie het effect hiervan worden beoordeeld.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 27 juli 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
LET OP! TEGELIJKERTIJD LOOPT ER EEN INTERNETCONSULTATIE OVER AANPASSING VAN EEN AANTAL ANDERE BIJLAGEN EN ARTIKELEN VAN DE OMGEVINGSREGELING, ZIE DE WEBLINK HIERONDER.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te implementeren regeling Europese richtlijn 2020/367 over schadelijke effecten van omgevingslawaai

Bron: eur-lex.europa.eu

Te implementeren regeling Europese richtlijn 2021/1226 over meten van omgevingslawaai

Bron: eur-lex.europa.eu

Geluidmonitor RIVM

Bron: www.rivm.nl

Internetconsultatie Verzamelwijziging Omgevingsregeling IenW

Bron: www.internetconsultatie.nl

Website van de Omgevingsregeling

Bron: iplo.nl