Wetsvoorstel bestuurlijke boete slotmisbruik

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wet Luchtvaart voor, waarmee de Inspectie Leefomgeving en Transport de mogelijkheid krijgt om een bestuurlijke boete op te leggen als er sprake is van slotmisbruik. Op grond van de slotverordening moet elke lidstaat zorgen voor doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties of maatregelen waarmee opgetreden kan worden tegen slotmisbruik. De Minister heeft de Kamer hierover op 2 april jl. geïnformeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2019
Einddatum consultatie 30-08-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10710
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van een gecoördineerde luchthaven zonder toegewezen slot, of een toegewezen slot verkeerd gebruiken.

Doel van het wetsvoorstel:
Een luchthaven die te maken heeft met schaarse capaciteit kan worden aangewezen als gecoördineerde luchthaven. Op een gecoördineerde luchthaven is een slot nodig om te kunnen landen en opstijgen op die luchthaven. Het is van belang dat op gecoördineerde luchthavens elk slot goed wordt gebruikt en er zorgvuldig met de schaarste luchthaveninfrastructuur wordt omgegaan.
Het verdient de voorkeur dat een verkeerd gebruik van slots direct kan worden bestraft. Dat is in de huidige situatie niet mogelijk, aangezien de wet alleen het opleggen van een herstelsanctie mogelijk maakt. Daarom voorziet dit wetsvoorstel in de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Hiermee heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een adequaat sanctie-instrumentarium tot haar beschikking om sneller en effectiever op te kunnen treden tegen slotmisbruik.
Vormen van slotmisbruik zijn het vliegen zonder slot, het niet gebruiken van een toegewezen slot en het op wezenlijk andere tijden en wijze gebruiken van een toegewezen slot.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel draagt bij aan de effectievere handhaving.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 30 augustus 2019 via deze website reageren op het gehele wetsvoorstel en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet Luchtvaart

Bron: wetten.overheid.nl

Memorie van Toelichting

Bron: www.tweedekamer.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl