Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking zullen treden. Het betreft een neutrale omzetting van huidige regelgeving over BBT-conclusies van grote stookinstallaties, toiletlozingen van pleziervaartuigen en monitoring van luchtkwaliteit. De huidige regels zijn als zodanig al eerder geconsulteerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 januari 2024

De wijzigingen zijn op 1 januari 2024 in werking getreden.

Link toegevoegd, 27 mei 2021

Op 26 april 2021 is het besluit in het Staatsblad gepubliceerd, met in de toelichting een inhoudelijke reactie van IenW op de internetconsultatie.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De verwachting is, dat in dit koninklijk besluit zal worden opgenomen dat het onderhavige besluit in werking treedt op het moment dat het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in werking treden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 maart 2020

Het verslag op hoofdlijnen van de reacties op de Internetconsultatie is gepubliceerd. In een later stadium zal het ministerie inhoudelijk reageren.