Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking zullen treden. Het betreft een neutrale omzetting van huidige regelgeving over BBT-conclusies van grote stookinstallaties, toiletlozingen van pleziervaartuigen en monitoring van luchtkwaliteit. De huidige regels zijn als zodanig al eerder geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2019
Einddatum consultatie 29-01-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11082
Onderwerpen Lucht Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Voor bbt-conclusies voor grote stookinstallaties:
• de energiesector;
• de staalindustrie;
• de chemische industrie.

Voor de regels over toiletlozingen vanaf pleziervaartuigen:
• eigenaren van pleziervaartuigen;
• producenten van (toiletwater)zuiveringsvoorzieningen.

Voor de monitoring van luchtkwaliteit:
• gemeenten (in het bijzonder Arnhem en Etten-Leur als nieuwe aandachtsgebieden) en provincies;
• een ieder die een activiteit uitvoert die leidt tot een overschrijding van stikstofdioxide of PM10.


Doel van de wijziging:
Tijdens het proces van totstandkoming van de besluiten onder de Omgevingswet hebben er aanpassingen van de huidige regelgeving plaatsgevonden. Het wijzigingsbesluit zorgt ervoor dat deze aanpassingen op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet niet komen te vervallen.

Het wijzigingsbesluit bevat wijzigingen op een drietal onderwerpen:
1) de omzetting van huidige regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer ten aanzien van de implementatie van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties
2) de omzetting van huidige regels van de Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi) ten aanzien van de lozing van toiletwater vanaf pleziervaartuigen
3) de actualisatie van regels van het Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit ten aanzien van de monitoring van luchtkwaliteit.

Daarnaast worden er enkele kleine correcties doorgevoerd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het concept-besluit sluit aan bij de huidige situatie. Hierdoor zijn er geen of nauwelijks gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 januari 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl