Wijziging van het Drinkwaterbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van het Drinkwaterbesluit (Dwb) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit is nodig omdat de Europese Drinkwaterrichtlijn is herzien. In het Dwb gaat het om nieuwe regels voor risicobeheersing van drinkwaterkwaliteit, informatievoorziening, kleine wijzigingen ivm Legionella en voorbereiding van een Europees testsysteem voor kranen, leidingen en dergelijke. In het Bkl gaat het om nieuwe regels voor risicobeheersing van drinkwaterbronnen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2021
Einddatum consultatie 28-01-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9926
Onderwerpen Organisatie en beleid Stoffen Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Provincies en waterbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschappen);
• Producenten van drinkwater (drinkwaterbedrijven en eigenaren van eigen winningen zoals campings);
• Producenten van materialen/producten (zoals leidingen) en chemicaliën en filtermaterialen die gebruikt worden in de drinkwatervoorziening;
• Toezichthouder (Inspectie Leefomgeving en Transport);
• Laboratoria;
• Sauna’s zonder waterbassins en zelfstandige behandelcentra met nachtverblijf (in verband met legionellapreventie).

Het doel is om de nieuwe eisen uit de Europese Drinkwaterrichtlijn in Nederlandse regelgeving vast te leggen. De nieuwe eisen hebben als doel:
• Verbeteren van de bescherming van de drinkwaterbronnen;
• Verbeteren van de controle en het beheer van de drinkwatervoorziening voor de levering van drinkwater van een goede drinkwaterkwaliteit;
• Monitoring van stoffen waarvoor aandacht nodig is (zoals hormoonverstorende stoffen en microplastics);
• Veiligheid garanderen van drinkwaterproducten (zoals kranen en leidingen) en verbetering van de interne markt voor deze producten;
• Verbeteren van informatievoorziening tussen overheden en drinkwaterbedrijven, verbeteren van informatievoorziening aan consumenten over de drinkwaterkwaliteit en het gebruik van drinkwater

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Er zijn geen financiële effecten voor burgers te verwachten.
• De toename van lasten en regeldruk voor drinkwaterbedrijven worden niet groot ingeschat.
• De lasten en regeldruk voor collectieve watervoorzieningen verschillen per categorie (kleine, zeer kleine en overige winningen). Door maatwerk kunnen effecten beperkt gehouden worden.
• Of de communicatie naar consumenten een toename van de kosten tot gevolg zal hebben hangt af van de mogelijkheid tot voortzetting van de huidige praktijk voor drinkwaterbedrijven en de toepassing van maatwerk voor collectieve watervoorzieningen.
• De financiële gevolgen voor de producenten van producten/materialen zoals kranen en leidingen konden niet worden bepaald, omdat de eisen van het nieuwe Europese systeem nog niet bekend zijn. Op basis van een eerder onderzoek wordt een besparing verwacht.
• De bestuurslasten voor provincies en waterbeheerders zullen beperkt zijn. Het meten van extra stoffen levert extra regeldruk op.
• Voor de ILT: het toezicht op de drinkwaterbedrijven zal nauwelijks wijzigen. Het toezicht op de collectieve watervoorzieningen zal intensiever worden. ILT zal hier maatwerk moeten toepassen.
• Het markttoezicht op producenten en verkopers van materialen zal naar verwachting door ILT zal worden uitgevoerd, met een toename van de bestuurlijke lasten.
• Voor eigenaren van sauna’s zonder waterbassins en zelfstandige behandelcentra met nachtverblijf zullen de lasten toenemen (in verband met legionellapreventie).
• De verwachte effecten voor milieu zijn positief.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 28 januari 2022 via deze website reageren op dit besluit en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Drinkwaterbesluit

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184

Bron: eur-lex.europa.eu

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl