Wijziging van het Drinkwaterbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van het Drinkwaterbesluit (Dwb) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit is nodig omdat de Europese Drinkwaterrichtlijn is herzien. In het Dwb gaat het om nieuwe regels voor risicobeheersing van drinkwaterkwaliteit, informatievoorziening, kleine wijzigingen ivm Legionella en voorbereiding van een Europees testsysteem voor kranen, leidingen en dergelijke. In het Bkl gaat het om nieuwe regels voor risicobeheersing van drinkwaterbronnen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 mei 2022

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.