Wijziging Kadasterwet ivm obstakeldatabank

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor op de Kadasterwet. Aanleiding is dat het Kadaster de taak heeft gekregen om obstakelgegevens te verzamelen en bij te houden. Dit gebeurt in een database genaamd Electronic Terrain and Obstacle Data (eTOD). Met jaarlijkse meetvluchten worden obstakels hoger dan 100 m (Civiele vereiste) en 60 m (Defensie vereiste) opgenomen in deze database. De luchtvaart gebruikt die bij het voorbereiden en uitvoeren van een vlucht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-12-2021
Einddatum consultatie 15-02-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13163
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Het Kadaster;
• De verwerkers en verstrekkers van luchtvaartinformatie zoals Luchtverkeersleiding Nederland, Defensie en de luchthavens.

Doel van de regeling
In het Verdrag van Chicago zijn verplichtingen opgenomen voor de betrokken landen met betrekking tot elektronische databestanden van obstakels die relevant zijn voor de luchtvaart. In de Europese Unie zijn eisen ten aanzien van obstakeldatabestanden vanaf 27 januari 2022 opgenomen in uitvoeringsverordening (EU) 2017/373.

Onderdeel hiervan is het via de luchtvaartgids beschikbaar stellen van gegevens over obstakels. Deze obstakelgegevens betreffen bijvoorbeeld de aanduiding van het obstakel, de positie, de hoogte en de hoogteligging en moeten worden opgeslagen, bijgehouden en uitgewisseld.

Om aan de elektronische uitwisseling uitvoering te geven wordt voorgesteld de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (kortweg: het Kadaster) op te dragen die obstakeldatabase met bijbehorende gegevens op te zetten en te beheren conform de eisen die gesteld worden in uitvoeringsverordening (EU) 2017/373. Omdat het een structurele taak betreft is het noodzakelijk de Dienst hiervoor in de Kadasterwet aan te wijzen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aanwijzing van de Dienst is passend, gelet op de uitvoering van vergelijkbare taken met betrekking tot het verzamelen en beheren van geografische gegevens waarmee de Dienst reeds belast is. Een uitvoerbaarheidstoets is uitgevoerd bij zowel het Kadaster alsmede de Luchtverkeersleiding Nederland.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 15 februari 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Kadasterwet

Bron: wetten.overheid.nl