Wijziging Mediawet 2008 onder meer in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure

Met deze consultatie wordt een wijziging van de Mediawet 2008 voorgelegd met vier onderwerpen: een aanscherping van de procedure voor instemming van de Minister van OCW met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal, de modernisering van procedures voor benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet geregelde organisaties, een aanpassing van het standaardprogrammapakket en enkele technische verbeteringen, onder meer voor taken van het Commissariaat voor de Media.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2017
Einddatum consultatie 25-08-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Consumenten van audiovisueel aanbod, (markt)partijen in de mediasector en meer specifiek publieke mediaorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. Aanscherping van de procedure voor de instemming van de Minister van OCW met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal.
- Marktpartijen in de mediasector krijgen een extra mogelijkheid om hun zienswijze te geven op door de publieke omroep aangevraagde nieuwe diensten. Er komt een markteffectenanalyse door de ACM. Het verwachte effect is dat er voor consumenten en (markt)partijen meer helderheid komt over de omvang van de activiteiten van de publieke omroep en dat mogelijke onevenredige marktverstoring door de publieke omroep beter wordt voorkomen.

2. Modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties.
- Het voorstel gaat over de raden van toezicht van NPO, RPO, NOS en NTR en over de besturen van het Commissariaat en het Stifo (deze laatste vallen onder de Kaderwet zbo’s en hebben geen raad van toezicht). Het voorstel leidt ertoe dat de Minister leden van de raad van toezicht uitsluitend op advies van de raad van toezicht benoemt. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de wervings- en selectieprocedure die leidt tot het advies. De Minister kan het advies alleen marginaal toetsen, dat wil zeggen dat hij er alleen van kan afwijken op basis van in de wet limitatief beschreven weigeringsgronden.
- Voor de besturen van het Commissariaat en het Stifo betekent het voorstel dat benoeming daarvan door de Minister uitsluitend gebeurt op voordracht van de besturen.
- Het verwachte effect is dat de politiek meer op afstand komt te staan bij de benoemingen.

3. Aanpassing van het standaardprogrammapakket
- Het verwachte effect is dat er meer ruimte is voor initiatieven uit de markt en het publieke mediabestel die zijn gericht op innovatie en het bereiken van specifieke doelgroepen. Zo kan beter worden ingespeeld op veranderend kijk- en luistergedrag bij consumenten.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het gehele wetsvoorstel, inclusief de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

wet

Bron: wetten.overheid.nl